FREEK VAN LEEUWEN | interview

Freek van Leeuwen in de Evolutiegids

Freek van Leeuwen, geestkundige & auteur:

‘Ieder mens kan zichzelf realiseren’

Freek van Leeuwen vormt met zijn boeken en website een brug tussen de materiële en de geestelijke wereld en zou eigenlijk beter een geestkundig psycholoog genoemd kunnen worden. Aangezet door zijn mystieke ervaringen bestudeerde hij eerst de Bijbel en oude wijsheden en later de natuurwetenschappen. Met die feitelijke kennis en opgedane wijsheden wil hij een baken zijn voor mensen die meer willen weten over de [al]geest en de geestelijke evolutieweg van de mens.

Als je zo hartelijk ontvangen wordt door mensen als Freek van Leeuwen en zijn vrouw Marijke, dan ziet de wereld er gelijk veel mooier uit. Het voelt ook meteen vertrouwd. Freek van Leeuwen heeft een ontzagwekkende boodschap te brengen, die van de geestkunde. En dat is niet zo een, twee, drie uit de doeken te doen. Freek van Leeuwen: “De mens is op aarde gekomen met één groot, allesoverheersend doel: zelfverwerkelijking.”

Mystieke ervaringen
“Ik ben in de oorlog geboren en die heb ik dan ook bewust meegemaakt”, begint Freek van Leeuwen. “En al jong had ik mystieke ervaringen. Ik wilde toen al het antwoord weten op de kernvraag: ‘Wie ben ík eigenlijk echt?’ Mijn begeleider nam mij op een zeker moment mee om in de geestelijke wereld een onbeschrijflijk mooie ervaring mee te maken. Ik mocht meer weten over onze oorsprong in het universum. En vanaf die tijd heb ik enorm veel kennis opgedaan. Op mijn website en in mijn boeken Geestkunde en De Levensweg beschrijf ik dat uitgebreid en vooral beschrijf ik wat de schepping en de menselijke geest is die ik zelf ben en die wij met z’n allen zijn.”

Licht en donker
Freek van Leeuwen heeft veel te vertellen. “Tijdens mijn uittredingen kwam ik terecht in een oneindige en lege zee van licht en warmte. Tijdens een andere reis kwam ik terecht in een ruimte van donkere koelte en diepe rust. Op een zeker moment zag ik daarin een beweging ontstaan, die zich voordeed als licht en warmte. Deze beweging en zijn lichtende warmte kwam uit de rust en donkere koelte voort. Dat was de wederhelft. Die was eerder verborgen in de donkere koelte, maar maakte zich nu zelfstandig.” Polariteiten? “Inderdaad. Beide zelfstandige toestanden van beweging en rust voelden heel aangenaam aan. Ik voelde me er volkomen thuis. Het zijn weliswaar zelfstandige tegendelen van elkaar, maar als ze met elkaar samenwerken creëren zij evenwicht en maken ze elkaars bestaan zinvol.” Op aarde kennen wij de goede en de negatieve kant van het leven. Zeg je nu daarmee dat beide tegendelen ‘goed’ zijn? “Als er sprake is van samenwerking, dan ontstaat er evenwicht. Pas dan is het ‘goed’. Als dat niet het geval is, is het niet ‘goed’.” Als ik dat even naar het leven van alledag mag vertalen, dan creëert zowel rust als beweging evenwicht in je leven. “Ja, ze vullen elkaar aan. De tweeheid van rust en beweging verenigt zich dan in een werkzame vorm van eenheid. Daarom streven we zo naar samenwerking. De ene keer wordt er gewerkt vanuit rust, de andere keer vanuit beweging. In de natuur is dat zichtbaar in de afwisseling van winter en zomer of eb en vloed.”

Leven op aarde
Maar daarmee is echter niet alles verklaard. Freek: “Tussen de lichtende warmte en de donkere koelte zag ik dat er door verdichting een bolvormige wolk van licht en warmte (waarin de donkere koelte is opgenomen) was ontstaan. Dat is het begin van de schepping van de menselijke geest, een verdichte vorm van de algeest. Deze menselijke geest is een bewuste levenskracht, die gekenmerkt wordt door een doordringende en vormende beweging en doordringbare rust die het vermogen heeft om op aarde te leven. Want met die doordringende en doordringbare eigenschappen van het licht en warmte hangen je vier geestelijke vermogens samen. Je hebt het vermogen om de dingen waar te nemen, ze te overdenken en te doorvoelen en om er iets mee te willen doen. Die bewuste levenskracht bevindt zich in de geestelijke wereld op de plaats van je brein. Ik gebruik op dit moment mijn hersenen om mijn in de geest gevormde gedachten tot uitdrukking te brengen.”

Gebruik je dan je stoffelijke of geestelijke hersenen? “Stel je de geest als bolvormige kracht van licht en warmte voor. Dat licht is voortdurend werkzaam. Geest hangt samen met het woord ‘gist’ en gist betekent: het van leven bruisende. Je ziet mij op het ogenblik van leven bruisen. Ik vorm door te denken lichtbeelden binnen mijzelf als de geest en dat uit zich in stoffelijke klanken of woorden.” Dus als ik denk en voel is dat een uiting van mijn geestelijke bewustzijn. “In feite heb je mijn woorden in jouw bewustzijn opgenomen en vorm je nu jouw geestelijke interpretatie met jouw bewustzijn. Let wel: bewustzijn is één van de eigenschappen van de geest. Wat wij op dit moment doen is oefenen.” Wat oefenen wij dan? “Onze geestelijke vermogens van het waarnemen, denken, voelen en willen.”

Zelfwording en zelfrealisatie
Maar wij zijn toch al volmaakt en compleet?
“Klopt in zekere zin, want die vermogens kwamen in aanleg in jou en in mij. We zijn op aarde bezig om die geestelijke vermogens om te vormen naar geweten en deugden. De aarde is een leerschool om die goddelijke aanleg tot ontwikkeling te brengen.” Je creëert op aarde dus iedere keer als verdichte vorm vanuit de algeest meer bewustzijn, licht en warmte binnen jezelf. “Je doet hier op aarde heel veel levenservaringen op. Je bent voortdurend bezig om die ervaringen te verwerken en je eigen te maken. Daardoor evolueer je geestelijk steeds verder. De meeste mensen doen dat laatste niet. Ze zijn dan niet bezig om zichzelf geestelijk te ontwikkelen. Er zijn mensen die zeggen: ‘In de hemel is geen bier. Daarom drinken we het hier.’ Zij doen aan zelfwording. Ze doen heel veel ervaringen op, maar verwerken die niet. Ze zijn dan niet op weg naar zelfverwerkelijking. Dat doen ze pas als ze na hun overlijden weer ’thuis’ zijn. Mensen die zelfrealisatie nastreven zijn de hele dag op aarde al bezig om waar te nemen, die ervaringen te overdenken en te doorvoelen en er iets mee te gaan doen. Even terzijde: waarnemen en denken hebben met licht te maken en voelen en willen met warmte.” Met het nastreven van zelfrealisatie doe je al op aarde écht een stap meer. “Onze geestelijke begeleiders begrijpen drommels goed hoe moeilijk het hier op aarde is. Maar als je ’thuis’ komt wijzen ze jou op waar het goed en minder goed ging. In liefde, hoor!”

Hectische tijden
Hoe kan ik weten dat dit alles wat je vertelt waar is?
“Door middel van je geestelijke vermogens. Het bewijs krijg je door in jezelf te voelen en met aandacht en toewijding naar binnen te keren. Want het ‘voelen’ is de bron. Daar wordt in onze huidige maatschappij helemaal aan voorbijgegaan. Want alles is gericht op het denken, de ratio en het willen. Maar het voelen of de geestelijke warmte is het wezenlijke. Want het geestelijk licht ontstaat pas als de warmte in jezelf voldoende krachtig is geworden. In de mannelijke geest is de volgorde van de vermogens: waarnemen, denken, voelen en willen. In de vrouwelijke geest is de volgorde waarnemen, voelen, denken en willen. Het zijn dezelfde vermogens maar er wordt anders mee omgegaan.”

We leven in hectische en snelle tijden. Ik zou wel graag meer willen voelen, maar ik word continu in het denken getrokken. Wat kan ik doen? “Probeer alles te zien in het licht van de eeuwigheid.” Loslaten en doen wat goed voelt? “Ja, heel goed. Door te begrijpen dat die ander ook een leerschool heeft, kun je het zien als hún ervaring en niet als die van jou.”

Waarom zitten we in die versnelling? “Ken je het boek van Dick Swaab ‘Wij zijn ons brein’? Dick Swaab stelt dat er maar één entiteit is: The mind is the brain. Deze stelling toont aan dat we op het dieptepunt van de involutie zitten en dus op het sterkste verdichtingspunt van de materie. Gelukkig gaan we nu op weg om uit die verdichting en onze verbondenheid met de stof te evolueren naar hogere niveaus van verlichting. We moeten als ’t ware door dat dal heen. Het is de bedoeling dat je niet in die involutiefase en dus in de materie blijft hangen, maar dat je de weg van geestelijke evolutie neemt op weg naar het licht. Op de evolutieweg, de levensweg, wordt de geest in het middelpunt geplaatst.” Wat kan ik doen als ik in deze snelle tijden wil kiezen voor zelfrealisatie? “Zelfbezinning.” Teruggaan naar de bron in jezelf? “Ja, voelen! Niet door middel van meditatie of mindfulness, maar door zelfbezinning. Dus door bezinning op jezelf als menselijke geest. Dat zegt precies wat werkelijk nodig is. Dan kom je werkelijk bij jezelf en dan ga je vanuit jezelf in dit wereldse bestaan leven zoals het bedoeld is.”

Geestelijke evolutie
Je schrijft dat een ontmoeting tussen mensen een heilige relatie is, maar een relatie kan soms niet matchen. Wat bedoel je daarmee?
“Als het wringt, dan moet het probleem worden opgelost. En dan moet je je geestelijke vermogens gebruiken om een oplossing te vinden. Als dat lukt evolueer je geestelijk verder. Als het goed is tussen twee mensen, dan is er sprake van slechts een ervaring van wederzijdse overeenstemming. Dat is natuurlijk heel fijn, maar zet niet aan tot geestelijke werkzaamheid.” Maar wat is dan een heilige relatie? “Dat wat er nu tussen jou en mij gebeurt.” Dat wij van elkaar leren? “Ja, dat! Wij leren niet alleen van elkaar, maar we inspireren elkaar ook. Inspiratie is inblazen. En inspiratie komt ook van onze geestelijke begeleiders.” Blazen die een ingeving in? “Klopt! Ze gaan je niet vertellen hoe je je leven moet leven. Ze geven alleen richting, meer mogen ze niet doen. Want jij als menselijke geest hebt te ervaren en daarvan te leren.” Even terzijde: wat is het verschil tussen ziel en geest? “De ziel is de uitstraling van licht om de geest heen als die werkzaam is met zijn geestelijke vermogens. Het wordt ook wel de uitstraling van de aura genoemd. Een uitstraling (aura) kan alleen uit een bron afkomstig zijn. Deze bron is de menselijke geest als ‘het van leven bruisende’. Keer ik naar binnen door zelfbezinning, dan ervaar ik mijzelf als de geestelijke levenskracht die de bron van mijn gedachten en gevoelens is.”

Je zegt ergens ook dat je alleen mens kunt worden door de levende omgang met je medemens. Maar je kunt geraakt, teleurgesteld of zelfs vermoord worden door die ander. “Het is de bedoeling dat we leren in liefde met elkaar om te gaan, want de algeest is universele liefde. Wij zijn als menselijke geest allemaal die bolvormige lichtwezens die gevoed worden door de universele liefde uit de algeest. Door met elkaar om te gaan leren we in die liefde met elkaar te leven en meer bewust te worden. Daarom wil ik de lezer meegeven dat het verkrijgen van zelfkennis zo belangrijk is. Je bent namelijk veel meer dan de materie waarin je nu leeft. Je kunt méér licht en liefde brengen in de wereld dan je nu denkt.”

Noot: het is goed om te beseffen dat in dit korte artikel e.e.a. niet zo nauwgezet en uitgebreid kan worden behandeld. Daarom verwijs ik hier ook naar het boek Geestkunde van Freek van Leeuwen. In dit artikel kan ik dus alleen de rode draad van zijn ervaringen en duidingen behandelen en dus niet alle verfijningen en details die in het boek Geestkunde zijn weergeven.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180410
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
foto: Mary Span | LOGE21

Leiderschap is jezelf eren en liefde faciliteren

Adriaan Hoogendijk is een bekend schrijver en filosofisch raadsman. Hij geeft mensen handvatten en inzichten om hun leven [opnieuw] vorm te kunnen geven.

ninaelshof3

Met Feng Shui creëer je ‘n klankbord voor je ziel

Feng Shui Master Nina Elshof laat je levensenergie weer stromen.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?