ADRIAAN HOOGENDIJK | zelfleiderschap is liefde faciliteren | interview

Adriaan Hoogendijk in de Evolutiegids

Adriaan Hoogendijk, auteur en filosofisch raadsman:

‘Zelfleiderschap is jezelf eren en liefde faciliteren’

Adriaan Hoogendijk van Hoogendijk Coaching is een bekend schrijver en filosofisch raadsman. Hij geeft mensen handvatten, inzichten en stimulerende vragen in zelfleiderschap om het leven [opnieuw] vorm te kunnen geven. “We zijn met z’n allen bezig om vanuit de afscheiding te transformeren naar de eenheidsgedachte en het eenheidsgevoel”, zegt Hoogendijk. Met deze uitspraak is de toon gezet. Een filosofisch gesprek met een veelzijdig man, die mensen wil begeleiden via zijn beroepsopleiding tot bezielend coach, zijn bezielingsspel, boeken, workshops en coaching.

Ik ontmoet Adriaan Hoogendijk in zijn open en ruime coachingsruimte, waar zijn eigengemaakte en kleurrijke schilderijen aan de muur hangen. Een gezelllige en efficiënte ruimte waar zowel een praat-, oefen-, zit- en koffiehoek hun bestemde plek hebben. Verscholen achter een open wand is zijn internetkamer te vinden. “Ik ben een echte mol”, zegt Adriaan Hoogendijk zonder blikken of blozen. “Ik hou niet van buiten zijn en ben het liefst hier aan het werk met en voor mensen. Hier schrijf ik mijn boeken en komen mijn ideeën en plannen tot leven.” Want dat moet worden gezegd: Adriaan Hoogendijk is een afgestudeerd filosoof in de liefde en een veelzijdig meesterbrein met een creatieve inslag. Dat hij daarbij gekozen heeft voor de filosofische en holistische richting is bijna een logisch gevolg. Toch heeft hij zijn weg niet van de ene op de andere dag gevonden.

Zoetsappig
“Ik ben zonder gebruiksaanwijzing in het leven geworpen”, zegt Adriaan Hoogendijk. ‘Ik heb er heel lang over moeten doen om te leren hoe alles werkt. Ik weet hoe lastig het is voor mensen om je eigen talenten te ontdekken en die met toegevoegde waarde voor de wereld in te zetten. Het mooie daarvan is dat je dan in liefde bent met jezelf en de wereld. Ik vind het geweldig als mensen uit de verf komen. Dat is liefde pur sang”, zegt Hoogendijk. Je vindt liefde het mooiste wat er is? “Ja, maar liefde is wel een probleem voor mannen. Mijn volgende boek gaat dan ook over man-zijn.” Als we dat doortrekken naar leiderschap, dan zien we dat liefde bij leiders nog steeds een lastig woord is. “Ja, het wordt direct geassocieerd met zoetsappigheid, ongeaardheid en het wordt als niet realistisch ervaren. Dat is het voor mij allemaal niet.” Wat is het dan wel voor jou? “De echte dingen zeggen, confronterend zijn en de mensen niet in de steek laten. Liefde is voor mij om kunnen gaan met de realiteit en de dingen in de vorm zetten.”

foto: Mary Span | LOGE21

Hoe zou een leider het woord liefde in de praktijk kunnen toepassen? “Als een leider liefde voelt voor het leven, voor zichzelf, voor zijn organisatie en voor zijn mensen, dan is hij een faciliterende leider. En wel zodanig dat de mensen leren hoe ze het beste uit zichzelf kunnen halen.” Voor veel leiders en managers is het blijkbaar heel moeilijk om die liefde uit zichzelf te halen. “In dit vraagstuk is het cruciaal of een manager of leider liefde kan opbrengen voor zijn eigen gevoelens. Mannen hebben het wat dat betreft gemiddeld nóg moeilijk dan vrouwen, omdat het mannen vaak is afgeleerd om te voelen. Dat heeft dramatische gevolgen, want als zo’n man manager of leider is, dan is hij eerder resultaatgericht dan relatiegericht. En dat is dramatisch voor het personeel, want die wordt niet uitgedaagd om uit de verf te komen, om zichzelf lief te hebben en om een echte bijdrage te leveren aan hun omgeving.” Het woord dramatisch is dus heel goed gekozen. “Ja, want we hebben in veel organisaties te maken met dramatische toestanden. Mensen worden gedresseerd in plaats van gefaciliteerd in hun kwaliteiten.”

Macho
Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het tij te kunnen keren?
“Dat begint met faciliterend leiderschap. Dat zijn leiders die een breed scala aan gevoelens bij zichzelf toelaten. Echte leiders zijn mensen die in zichzelf zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen toelaten en deze adequaat in de realiteit kunnen inzetten.” Dat is nogal wat. Adriaan Hoogendijk licht dit verder toe: “Kijk, eens komt de tijd dat we het helemaal gehad hebben met macho’s in organisaties. Omdat mensen het in organisaties niet meer pikken. Mensen voelen steeds meer aan hoe het leven geleefd zou moeten worden. Ze voelen steeds meer aan wat klopt en wat niet klopt, wat rechtvaardig is of niet.”

Ik ga een heel eind met je mee, maar ik zie dat veel opleidingen nog steeds heel rationeel gericht zijn. Ik heb de indruk, dat we ons teveel richten op competenties, taal, techniek en wetenschap in plaats van ook talenten en gevoel te ontwikkelen. “Dat is dramatisch”, zegt Adriaan Hoogendijk wederom. “De wereld van vandaag gaat alleen nog over vakgebieden, vaardigheden en een onderzoekende houding. Mensen zijn niet alleen hun brein! Ik vind dat bij het leren ook de gevoelsmatige aspecten aan de orde moeten komen. Wie leert de kinderen om met hun gevoelens om te kunnen gaan? Hoe leer je de kinderen om woorden te vinden voor hun gevoelens? Het hebben van gevoelens is fundamenteel menselijk. Als we gevoelens en talenten niet toelaten in ons onderwijs, dan remmen we ook de vakgerichte processen bij kinderen. Ik ben absoluut niet tegen breinkunde. Breinkunde is interessant, maar wijsheid vind ik nóg interessanter. Komt wijsheid uit het brein? Ben je mal. Wijsheid komt voort uit je innerlijke gevoel en dat is voor wetenschappers niet logisch navolgbaar, verifieerbaar of meetbaar. Daarom hebben de wetenschappelijke onderzoekers dat aspect in hun onderzoeken vermeden. Daarom zijn er heel wat briljante mensen in het verleden op brandstapels terechtgekomen en in latere tijden in gekkenhuizen. De wetenschap moet bescheiden blijven, in die zin dat ze geen uitspraken doet over wat er al dan niet in de realiteit kan bestaan.”

En toch. We hebben in Nederland grote angst om economisch gezien achter te blijven bij de rest van de wereld. We willen naar het hogere reiken en wij stellen met z’n allen daarbij innovatief en duurzaam ondernemerschap voorop. En wéér stellen we de ratio voorop. “Heerlijke geluiden zijn dat”, zegt Hoogendijk grijnzend en vervolgt vrolijk: “Het gaat erom hoe we die innovatie en die duurzaamheid praktisch en wijs aanpakken en vormgeven. Willen we wandelende hoofden of wijze mensen creëren? Een van tweeën. Je móet daarin een keuze maken. Want die keuze is onmiddellijk van toepassing op de leerstrategieën op scholen. Kun je dat niet samen nemen: het ontwikkelen van én praktische én wijze mensen? “Maar natuurlijk! Wijsheid is al praktisch. Als wijsheid niet praktisch is, is het geen wijsheid”, roept hij uit. “Hetzelfde als liefde. Liefde is ook openstaan voor niet leuke gevoelens. En openstaan voor de harde realiteit. Oók dat.” En balans in alles wat is. “Absoluut! “Want in onze buik zit onze eindeloze creatiebron, in ons hart zit onze schatkamer van de hogere wijsheid en in ons hoofd de kenniscreatie. We worden uitgedaagd om met speelsheid en met plezier nieuwe dingen te scheppen met gebruikmaking van hoofd, hart én buik. In de buik zit de wisselwerking met de wereld”, voegt Adriaan er voor de duidelijkheid aan toe. “We zitten in vier evolutieprocessen. Die van het leerproces, het creatieproces, het helingsproces en het bewustwordingsproces. Pas als we leren, creëren, onszelf helen en ons bewust worden van het leven, kunnen we wijs worden.” Zouden we dat bewuste evolutie kunnen noemen? “Ja, à la de filosofie van Hegel”, legt Adriaan uit. ” Mensen komen in organisaties om te leren en om te scheppen. Als we dat met gebruikmaking van al onze innerlijke krachten en talenten en in balans kunnen doen, komen we tot faciliterend leiderschap in onszelf en vervul je je levensopdracht. We worden dan automatisch dienstbaar aan onszelf, de organisatie en de wereld om ons heen.

Zelfleiderschap
Kan ieder mens een leider zijn? “Nee, niet ieder mens heeft de levensopdracht om anderen te leiden.” Ook niet van jezelf? “Mensen hebben soms hele andere dingen tot stand te brengen. Genieën bijvoorbeeld moeten niet ook nog leider hoeven te zijn. Die zijn bezig met hun vak.” Maar er wordt beweerd dat zelfleiderschap steeds meer trend wordt. “Zelfleiderschap is leiding geven aan je eigen leven. Maar dát vraagt om een behoorlijke dosis wijsheid in jezelf. Er zit iets tegenstrijdigs in, want we hebben ons leven nodig om wijsheid te ontwikkelen.” Zijn we dan aankomende zelfleiders? “Ik vind dat verwarrend. Je kunt dat niet een op een zo stellen. Een aantal mensen kunnen geen zelfleiderschap realiseren. Misschien wel heel veel mensen niet. Coaching speelt een fundamentele rol bij de vermeerdering van wijsheid in de wereld. Uiteindelijk worden we natuurlijk allemaal coach.” Als we ervaringsdeskundige zijn geworden? “Ja, maar coaching moet wel helemaal gedeprofessionaliseerd worden. Uiteindelijk worden we allemaal coach van elkaar. Maar zover zijn we nog lang niet.”

“Leidinggeven vind ik het op een na complexe levensgebied.” Waarom vind je dat? “Omdat leidinggeven om wijsheid in jezelf vraagt. Om innerlijke rust en ruimte. Wijsheid vraagt erom dat je om kunt gaan met verschillende gevoelens, kwaliteiten en polariteiten in de organisatie. Het vraagt er ook om dat je gevoel hebt voor de grootsheid van mensen. Nelson Mandela zei het zo mooi: dat mensen het meest bang zijn voor hun eigen grootsheid. Heel veel mensen zijn ongelukkig, omdat hun ziel er niet mag zijn en dus ook niet hun instrumenten die ze mee hebben gekregen in hun leven. Mensen weten vaak niet over wat voor rijkdom ze eigenlijk beschikken. Daarom zet ik vaak mijn bezielingsspel in om die rijkdom boven tafel te krijgen. Mensen zijn daarna zo ongelooflijk blij met hun ontdekkingen!”

Faciliteren
“Als het goed is, kennen leiders hun eigen evolutieprocessen. Een leider hoeft niet alles te kunnen. Een leider moet een ander kunnen faciliteren. Dát is in mijn ogen hun opdracht. Ondernemers zijn eigenlijk sjamanen en genezers op maatschappelijk niveau en directeuren zijn magiërs op het menselijk vlak. Zij voelen vaak door de muren van hun directiekamer heen wat hun mensen en klanten kunnen en willen. Daarop baseren zij hun visie. Directeuren worden in deze maatschappij meer en meer uitgedaagd om ondernemer te worden. Zij moeten hun ondernemersvuur meer laten stromen. Ondernemers daarentegen moeten meer innerlijke rust en ruimte creëren om een faciliterende houding te kunnen aannemen tegenover het personeel. Dat zijn langzame processen omdat het vraagt om verdieping in jezelf. Managers daarentegen zitten in tussenposities. Het zijn vaak vervelende banen, omdat ze steeds de eisers gerust moeten stellen en tegelijkertijd hun opdracht oplossingsgericht moeten vervullen. Ik zou me kunnen voorstellen dat de managerslaag helemaal gaat verdwijnen. We gaan meer en meer de kant uit van zelfsturing in organisaties. Het zelfleiderschap moet daarom meer worden gefaciliteerd. Coaching is daarvoor een oplossing.” Je zou zelfleiderschap ook mee kunnen nemen in het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs. “Helemaal geweldig. Het gaat er dan om dat je kinderen uitdaagt hun diepere kwaliteiten toe te laten en te concretiseren. Er moet wezenlijk anders onderwijs gegeven worden”, betoogt filosoof Hoogendijk. ‘Dresseren moet plaatsmaken voor het faciliteren. Het is de grote uitdaging voor ieder mens om zijn eigen talenten lief te hebben en te eren. Ik ben erg voor de verwelkoming van heftige gevoelens, want in gevoel zit wijsheid verpakt. Leiderschap is jezelf eren en liefde faciliteren. Gelukkig zien we dat de huidige twintigers en dertigers een bredere visie en een open en onderzoekende houding hebben. We zijn maatschappelijk gezien op de goede weg.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 140423
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Geluk voor gevorderden

13-01-18: Het boek Geluk voor gevorderden van Adriaan Hoogendijk is nu ook als luisterboek verkrijgbaar.

Als je me zoekt, ik ben op de evolutieladder

fransmanders1

Sociale cohesie in de wijk

Frans Manders, forumlid Partij van de Arbeid Zutphen bouwt aan burgerkracht in de wijk. Burgers kunnen zelf veel en hebben daarbij lang niet altijd de overheid nodig.

cursusinwonderen

Course in Miracles

Een Cursus in Wonderen – zoals de Nederlandse titel van het Amerikaanse boek zonder auteur luidt – biedt je als lezer een unieke mogelijkheid om jezelf in een geheel nieuw licht te ervaren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?