WEVOLUTIE | pleidooi voor samen evolueren

WEvolutie, beweging van De Evolutiegids

24 augustus 2015 | Mary Span | Evolutiegids

Pleidooi voor samen evolueren

gids voor spirituele evolutieFarao Echnaton (ca. 1376 – 1347 v.Chr.) van het Oude Egypte was volgens zijn tijdgenoten een ketter, want hij vereerde alleen de zon. Alle andere afgoden deed hij de deur uit. De farao was meer dan een verwarde zonnekoning die tijdens zijn leven de koers van het machtige Egypte heeft willen verleggen. In de geschiedenis is hij de eerste die broederschap, vrede en liefde tussen mensen heeft gepredikt. Helaas was zijn visie geen lang leven beschoren. In feite zitten we aan het begin van de 21e eeuw nog in een tweespalt van oud en nieuw denken.

De huidige wetenschap – met name de kwantumtheorie, de snaartheorie en de theorie van alles – heeft fundamentele gevolgen voor ons denken in de moderne tijd. De religieuze kijk op de aarde als schepping van God wordt langzamerhand vervangen door het denkbeeld dat de aarde niet alleen een brokstuk van de zon is maar ook dat alles met alles verbonden is. Toen het leven zich op aarde ontwikkelde, kwam het – volgens een populaire verklaring van Darwins theorie – tot een hevige krachtmeting om de rijkdommen van de aarde. In het sociaal-darwinistische denkbeeld van de natuur is de aarde namelijk een strijdtoneel, waarbij elk levend wezen tegen de andere strijdt om de macht. Die darwinistische kijk is door onze wereld in z’n geheel overgenomen. In feite zien we de aarde als een rijk stuk land waarom gevochten moet worden. De gevolgen laten zich vandaag de dag zien: een aarde die langzaam maar zeker van alle leven en grondstoffen wordt beroofd.

Hand in hand in De Evolutiegids

Creatief proces
De nieuwe zienswijze die nu in de wetenschap begint te ontstaan, ziet daarentegen de evolutie van het leven steeds meer als een rijk creatief en gezamenlijk proces waarin elk leven zich aanpast aan een ander leven om zo het voortbestaan van het leven op aarde mogelijk te maken. Door deze gedachtegang zullen we de aarde meer en meer gaan zien als een biosfeer die zich uitstrekt van de kern van de aarde tot en met de kosmos. In die ruimte bestaat er een interactie tussen het leven en de chemische processen van de aarde als basis voor leven op onze planeet.

Gratis energie
De 21e eeuw is er een van ontwaken en bewustzijn. Wij zijn niet alleen een ik, we zijn ook een wij. Beide zijn echt. In de industriële revolutie werden alle middelen gebruikt voor de evolutie van het ik, maar de volgende fase zal gaan over verantwoordelijkheid nemen voor wevolutie ofwel de evolutie van het collectief. Als we de evolutie van het ik en het wij combineren krijgen we wevolutie, waarbij naastenliefde en empathie, het inlevingsvermogen in de situatie en gevoelens van anderen plus samenwerking, een belangrijke rol spelen. Wevolutie betekent niets anders dan het vinden van het licht in onszelf en de ander en het ervaren van de eenheid tussen het zelf en de anderen. Het is het met onze geestkracht inspelen op gemeenschapsvorming en ons realiseren dat alles met elkaar in relatie is: ik met mezelf, ik met de grote waarheid, wij met elkaar, wij met de wereld en dat alles met een groter waarheidsbewustzijn.

Deze nieuwe kijk op de evolutie van de kosmos heeft gevolgen voor onze lokale, nationale en internationale relaties, want deze zullen meer en meer worden bepaald door samenwerking en ecologische en collectieve overwegingen. Deze zullen leiden naar een nieuwe wereld die wordt georganiseerd rondom energie die overal aanwezig en dus grotendeels gratis is: zon, wind, water, aardwarmte, biomassa, golfslag en getijden. Deze energievormen kunnen overal gewonnen worden, gebundeld en met anderen gedeeld via intelligente stroomnetten. Deze vormen van energie vereisen eerder samenwerking dan hiërarchische bevels- en beheersmechanismen. Dat zal op wereldwijde schaal leiden tot zelfleiderschap en samenwerking lokaal en over de grenzen heen, want in de 21e eeuw willen we geen oorlog meer. We zien de gevolgen namelijk dagelijks op ons televisiescherm.

Alternatieve energie
Maar er zijn meer mogelijkheden om energie tot ons te nemen: universele energie. Wij zijn als mensheid nog niet intuïtief genoeg, maar er zal een tijd komen dat wetenschappers met behulp van hun intuïtie de universele of kosmische energie zullen ontdekken en ervaren en er vervolgens mee gaan werken. De alternatieve energie zal wellicht andere doelen hebben, bijvoorbeeld voor genezing van mens en dier, voor het opladen van onze eigen energie bij stress, uitputting of burn-out, voor de groei van ons voedsel of voor de evolutie van het leven als geheel. Maar ook de psychotherapie zal een andere benadering hanteren en wel dat gedachten en overtuigingen energie genereren, ofwel positief ofwel negatief.

Controlerende politiek
Darwin heeft met zijn evolutietheorie van de sterkste zijn langste tijd gehad. We gaan over naar een evolutiemethode van de meest afgestemde, flexibele en veerkrachtige mens die samenleeft en samenwerkt vanuit hoofd, hart en handen. Als we de wereld als een levend organisme zien, dat uit verschillende ecologische en evolutionaire verbanden bestaat, dan zal het streven naar individualisme minder belangrijk worden. Onze gedachtegang zal zich verbreden en we gaan onszelf zien als een evolutionaire aardbewoner die ieder voor zich verantwoordelijk is voor de gezondheid van onze planeet. De traditionele, controlerende politiek zal plaats moeten maken voor een dienstbaar en samenwerkend bestuur met een duurzame visie van alles wat leeft. Dat zou de verspilling van de overheid moeten verminderen. Er dient geld over te blijven voor onderzoek en voor duurzaam en verbindend beleid met alles wat leeft.

Energieneutraal
Dit alles betekent een radicale breuk met het verleden: het maatschappelijke leven zal meer gedomineerd worden door meer duurzaamheid, onderlinge samenwerking en meer verbinding met de natuur. De traditionele manier van werken wordt ter discussie gesteld en er zullen nieuwe, gezamenlijke, decentrale, soms tijdelijke, organisatiemodellen ontstaan. De deeleconomie met de bijbehorende nieuwe evolutionaire modellen wordt gelukkig steeds meer zichtbaar. Nederland zal de komende tijd transformeren naar een nieuwe samenleving waarin we een sprong maken naar nieuwe evolutie in de vorm van het energieneutraal maken van gebouwen en co-operatie van onderaf voor duurzame creaties. Maar óók zal Nederland als  voorbeeld en verbindingsland het voortouw nemen om de mogelijkheden van evolutionair leiderschap en democratie uit te dragen. En daarmee bedoel ik dat Nederland als progressief land óók evolutionair leiderschap meer en meer zal gaan omarmen. Ik ben daar positief over.

In feite was Farao Echnaton met zijn missie en visie zijn tijd heel erg vooruit. Het allerbelangrijkste is nu dat we jongeren voor een duurzame evolutievisie van de 21e eeuw enthousiast maken en hen aanmoedigen na te denken over samenwerking en het organiseren van de duurzame evolutie van onze bijzondere planeet. Ik roep je op om samen met anderen over de grenzen heen zorg te dragen voor een duurzame biosfeer op aarde. Alleen als we gaan denken als één grote, wereldwijde familie, zullen we ons voortbestaan kunnen verzekeren en de planeet kunnen verduurzamen ten behoeve van toekomstige generaties. Je bent het aan jezelf en aan de volgende generatie verplicht!

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150824
Trendjournalist/publicist en auteur van het boek Zinvolle [W]evolutie.
Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie
in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Het wevolutiemodel

1. Verbinding met en bescherming
van alle vormen van leven.
2. Bewuste co-creatie vanuit
hart, hoofd en handen.
3. Onderlinge dienstbaarheid
dmv integraal naoberschap.
4. Eerlijke markteconomie
met grenzen aan groei.
5. Veilige, ethische
& evolutionaire samenleving.
6. Rijnlands Model
met een wevolutionaire visie.
7. Evolutionair leiderschap
& democratie.
8. Gezonde aarde en
al het leven daarin.
9. Respect voor ieders vrijheid,
privacy, zelfontplooiing en geestelijke evolutie.
10. Integraal rentmeesterschap
in materiële en immateriële zin.

Evolutionair leiderschap verklaard

Wie is de evolutionaire leider?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?