SDG-DOELEN | VN-ontwikkelingsagenda | sociale evolutie

5 juni 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Verander de wereld in 17 SDG-stappen

Het zijn spannende tijden. De coronacrisis test onze weerbaarheid, de klimaat- en milieucrisis wordt steeds zichtbaarder en we weten dat de komende tien jaar cruciaal zijn om de wereld leefbaar te houden. De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. De toeslagenaffaire werpt een scherp licht op ongelijkheid en het openbaar bestuur. De inrichting en kwaliteit van de leefomgeving staat onder druk. Jongeren eisen terecht dat hun belangen en die van toekomstige generaties worden meegewogen. In Nederland groeit het besef dat het roer om moet.

SDG Nederland is het netwerk voor de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in Nederland. De organisatie werkt samen met meer dan 1.000 maatschappelijke organisaties, jongerengroepen, gemeenten, financiële instellingen, onderwijs- en kennisinstellingen en bewonersinitiatieven.

Wanneer we naar de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN in Nederland kijken, valt op dat voor SDG 6 (schoon water en sanitair), 7 (betaalbare en duurzame energie), 8 (waardig werk en economische groei) en 5 (gendergelijkheid), het grootste percentage indicatoren groen kleurt. Voor SDG’s 15 (leven op het land), 3 (gezondheid en welzijn), 14 (leven in het water) en 10 (ongelijkheid verminderen) staan relatief weinig indicatoren in het groen. SDG7 scoort matig.

Vakbonden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en wetenschappers dringen aan op sociaal en duurzaam herstel uit de coronacrisis en vragen aandacht voor gelijke kansen.Vorig jaar bepleitten SCP-directeur Kim Putters en Feike Sijbesma een nieuw sociaal contract. De Ombudsman kaartte ongelijkheid binnen het Koninkrijk aan. VNO-NCW en MKB-Nederland nemen in hun nieuwe visie brede welvaart als kompas voor een groene en inclusieve economie. Hoogleraar Frank den Butter wijdt in De Evolutiegids een artikel aan ‘Brede welvaart op het dashboard’.

Wereldwijde crises, veroorzaakt door de pandemie van COVID-19, kunnen de wereldwijde inzet voor de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling in gevaar brengen.Het is nog niet te laat om te handelen. We hebben nog tijd, maar het raakt snel op: 2021 wordt onze laatste kans om op koers te komen.

Alle begin lijkt moeilijk, maar is het echt zo moeilijk? Nee dat is het niet, het is zoals met alles, je moet er gewoon mee beginnen. Ook al is het met hele kleine stapjes, dat maakt helemaal niet uit. Voordat je het weet leef je veel duurzamer dan dat je had gedacht toen je ermee begon. Het is gewoon leuk en het geeft je ook nog eens een goed gevoel.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Hans Stegeman Triodos Bank:

15-06-22: Het resultaat van de SDG’s is ronduit teleurstellend. Niemand gelooft dat de doelen in 2030 worden bereikt. Het hoge aantal doelen is onhaalbaar, landen kiezen er slechts een paar om aan te voldoen. De 17 doelen zijn echter verweven met elkaar; ze zijn complex en dienen in samenhang te worden behandeld. We zijn blind voor mogelijke compromissen en hebben de illusie dat duurzaamheid kan worden gerealiseerd. Hij pleit voor een nieuw mondiaal model. Stegeman onderscheidt drie cirkels, die elkaar overlappen. De buitenste is: de wereldeconomie terugbrengen tot een omvang die past binnen de grenzen van onze planeet; daarbinnen: een einde maken aan armoede; en in de kern: ‘gewoon aardig zijn voor elkaar’.  Bron: Triodos.

 

Kritiek wetenschappers

26-05-22: Meer dan 100 wetenschappers roepen de Verenigde Naties op om afscheid te nemen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Volgens de ondertekenaars van een gemeenschappelijke brief kunnen de problemen in de wereld niet worden opgelost met dezelfde ideologie die de wereldwijde problemen heeft gecreëerd. SDG’s maken namelijk greenwashing mogelijk. Bron: The Independent.
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals. Deze gelden in alle landen en voor alle mensen. Het taboe ‘overbevolking’ ontbreekt. Hierna vind je een overzicht van de SDG-ontwikkelingsdoelen met de belangrijkste punten uit de SDG’s.

Dit is het eerste doel van de zeventien doelen van de duurzame ontwikkelagenda van de Verenigde Naties: de Sustainable Development Goals (SDGs). Een agenda die een einde moet maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering voor 2030. Uit onderzoek blijkt dat in Nederland circa 600.000 huishoudens langdurig in armoede leven en 300.000 kinderen in armoede opgroeien. Voor het halveren van deze aantallen is een ingrijpende sociale vernieuwing nodig met de universele rechten van de mens als vertrekpunt.
In 2030 moet iedereen toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Vergeleken met andere landen in de wereld komt ondervoeding en voedselonzekerheid niet vaak voor in Nederland. Iets meer dan de helft scoort op overgewicht en is er sprake van stijgende trend. Qua landbouwproductiviteit draait Nederland, samen met Denemarken, al langere tijd mee in de Europese top, maar er wel sprake van intensieve landbouw. Zo staat het intensieve gebruik van de grond regelmatig op gespannen voet met duurzaam bodemgebruik en behoud van biodiversiteit.
Verzeker een goede gezondheid voor iedereen. Belangrijke thema’s: kindersterfte en moedersterfte. Nederland scoort over het algemeen hoger ten opzichte van andere landen als het gaat om de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Zelfdoding: cijfer ligt dicht bij het Europees gemiddelde. Roken: dalende trend. Alcoholgebruik: NL wil inzetten op het terugdringen van zwaar drinken.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. In Nederland was de deelname in 2016 aan deze leeractiviteiten 64,1 procent. Daarmee behoort Nederland tot de landen met de hoogste deelname aan leven lang leren in de EU.
Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Nederland.  In de praktijk blijkt dat vrouwen en meisjes nog vaak achtergesteld worden ten opzichte van mannen en jongens. Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Daarnaast moeten vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd zijn in politieke en conomische besluitvorming.
Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Praktisch iedereen in Nederland heeft toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en tot sanitaire voorzieningen.
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Nederland: al jaren vrijwel onderaan de ranglijst wat betreft hernieuwbare energie. In 2030 moet iedereen echter toegang hebben tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Duurzame energie kunnen we halen uit natuurlijke bronnen als water, wind en zon. 
Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid hebben om te werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Nederland: hoog bbp. 93 Procent van de 168 ondervraagde bedrijven bekend is met de SDG’s, maar 41% heeft geen strategie bepaald.
Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Door een goede infrastructuur gaat de levenskwaliteit omhoog. NL: De omvang van de industrie in Nederland is relatief klein, als we dit vergelijken met
de andere landen van de EU. Nederland staat op de vijfde plaats in de Global Innovation Index 2020, de jaarlijkse innovatieranglijst van de World International Property Organization (WIPO), Cornell University en het Institut Européen d’Administration des Affaires (INSEAD).
Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. De positie van meisjes en vrouwen is al flink verbeterd de afgelopen jaren. Zo gingen er in 1990 nog 74 meisjes per 100 jongens naar de basisschool in Zuidelijk Azië, maar in 2012 was dit aantal gelijk. Wereldwijd komen er steeds meer vrouwelijke politici bij. Toch vormen mannelijke politici nog steeds de overgrote meerderheid. En in Noord-Afrika is minder dan een op de vijf betaalde banen, buiten de agrarische sector, van vrouwen. De vooruitgang werd echter in de armste landen teruggedrongen vanwege de pandemie.
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Nederland: Dichtstbevolkte land van de EU. Nederland heeft een goed dekkend openbaar vervoernetwerk. Steeds meer gemeentes weren vervuilende voertuigen uit de stadscentra in een poging luchtvervuiling terug te dringen.
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Nederland: qua aandeel biologische landbouw scoort Nederland relatief laag. Van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. NL wil in 2030 met kringlooplandbouw duurzaam zijn.
Dringende actie gewenst voor klimaatverandering en de impact daarvan. Met betrekking tot de broeikasgasintensiteit neemt Nederland binnen Europa een middenpositie in, maar andere EU-landen verbeteren sneller. Er is een nationaal klimaat- en energieakkoord ingesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren fors te verlagen.
Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen. In de periode 1990–2015 is de Living Planet Index (LPI) van de Noordzee met 30 procent afgenomen. De afname betreft de achteruitgang van dieren die in of op de zeebodem leven. Als gevolg van vangstlimieten en andere maatregelen die de EU instelt, hebben commerciële visbestanden in de Noordzee zich de laatste jaren kunnen herstellen. 
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. De wereldwijde biodiversiteit holt achteruit. Overduidelijk zijn de mondiale inspanningen tot op heden volledig ontoereikend geweest om de natuur te beschermen. In 2020 heeft de Europese Commissie een ambitieuze nieuwe biodiversiteitsstrategie op hoofdlijnen vastgesteld, als onderdeel van de Green Deal.
Binnen de millenniumdoelen was er nauwelijks aandacht voor, maar nu is vrijwel iedereen het erover eens dat zonder er vrede, veiligheid en rechtvaardigheid bijna geen ontwikkeling mogelijk is. Corruptie, diefstal en belastingontwijking kost ontwikkelingslanden 1,26 miljard dollar per jaar. Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet een einde komen aan het geweld tegen kinderen en corruptie moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om technologie, kennisoverdracht, handel, data, beleidscoherentie en financiële stromen.

Voor meer informatie over de stand van zaken rondom de SDG-doelen in Nederland klik dan hier door naar de samenvatting van het CBS.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?