VN ONTWIKKELINGSAGENDA | SDG’s | sociale evolutie

Stand SDG-doelen van de VN voor Nederland

Het globale beeld dat uit de SDG-metingen naar voren komt, is dat Nederland op een aantal terreinen op een hoge plaats in de Europese rangorde staat: bbp is hoog, openbaar vervoer goed, ons aandeel hernieuwbare energie laag en aantal vrouwen in managementfuncties eveneens laag (Bron: CBS d.d. 07-03-18).

Hoe staat het met de wereldwijde armoede?

Nieuw onderzoek van Glocalities.com toont aan dat 84% van de wereldpopulatie onterecht gelooft dat extreme armoede is toegenomen of op hetzelfde niveau is gebleven. Extreme armoede is echter in de afgelopen twintig jaar met 50% afgenomen. Dit feit is vrijwel onbekend bij het grote publiek. Hoewel de wereld halverwege is met de armoedebestrijding, is het overgrote deel van wereldbevolking pessimistisch en niet geïnformeerd over de vooruitgang die gemaakt is.  Het pessimisme is overduidelijk aanwezig in de Westerse wereld en geeft aldus voeding aan de populistische bewegingen. Een gebrek aan hoop ondermijnt de SDG-campagne en dus het behalen van andere doelen. (Bron: Glocalities | juli 2018).
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals. Deze gelden in alle landen en voor alle mensen. Het taboe ‘overbevolking’ ontbreekt. Hierna vind je een overzicht van de SDG-ontwikkelingsdoelen met de belangrijkste punten uit de SDG-metingen van het CBS in 2018.

Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Nederland: relatief weinig armoede.
In 2030 mag niemand op de wereld meer honger lijden. Iedereen moet toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. NL scoort nog onder gemiddelde qua overgewicht. Qua landbouwproductiviteit draait Nederland, samen met Denemarken, al langere tijd
mee in de Europese top.
Verzeker een goede gezondheid voor iedereen. Belangrijke thema’s: kindersterfte en moedersterfte. De laatste is in ontwikkelingslanden 14 keer hoger dan in ontwikkelde landen. NL scoort hoger dan andere landen op gezondheidszorg.  In 2016  rookt 18 procent van de
bevolking van 15 jaar en ouder dagelijks. Europees gezien zit ons land daarmee in de middenmoot.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. In Nederland was de deelname in 2016 aan deze leeractiviteiten 64,1 procent. Daarmee behoort Nederland tot de landen met de hoogste deelname aan leven lang leren in de EU.
Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Nederland: Het percentage vrouwen op leidinggevende posities was 26 procent in 2015, waarmee ons land op plek 25 van de 28 EU-landen staat.
Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Praktisch iedereen in Nederland heeft toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en tot sanitaire voorzieningen.
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Nederland: al jaren vrijwel onderaan de ranglijst wat betreft hernieuwbare energie, met plaats 26 van de 28.
Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid hebben om te werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Nederland: hoog bbp. 93 Procent van de 168 ondervraagde bedrijven bekend is met de SDG’s, maar 41% heeft geen strategie bepaald.
Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Door een goede infrastructuur gaat de levenskwaliteit omhoog. NL: De omvang van de industrie in Nederland is relatief klein, als we dit vergelijken met
de andere landen van de EU. Innovatie maakt 2% van bbp uit. Daarmee staat Nederland binnen de EU in de subtop.
Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Dus: aandacht voor sociale aspecten en milieu. Samen met Tsjechië, Finland, Slovakije, Slovenië en België behoort Nederland tot de groep lidstaten met een relatief beperkt verschil tussen hoogste en laagste inkomensgroep.
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Nederland: Dichtstbevolkte land van de EU. Nederland heeft een goed dekkend openbaar vervoernetwerk. Steeds meer gemeentes weren vervuilende voertuigen uit de stadscentra in een poging luchtvervuiling terug te dringen.
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Nederland: qua aandeel biologische landbouw scoort Nederland relatief laag. Van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. Daarmee staat Nederland op de derde plaats in de EU. NL wil in 2030 met kringlooplandbouw duurzaam zijn.
Dringende actie gewenst voor klimaatverandering en de impact daarvan. Met betrekking tot de broeikasgasintensiteit neemt Nederland binnen Europa een middenpositie in, maar andere EU-landen verbeteren sneller. Er is een nationaal klimaat- en energieakkoord ingesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren fors te verlagen.
Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen. In de periode 1990–2015 is de Living Planet Index (LPI) van de Noordzee met 30 procent afgenomen. De afname betreft de achteruitgang van dieren die in of op de zeebodem leven. Als gevolg van vangstlimieten en andere maatregelen die de EU instelt, hebben commerciële visbestanden in de Noordzee zich de laatste jaren kunnen herstellen. 
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Zestien procent van het Nederlands landoppervlak bestaat uit bos,
nat en droog natuurlijk terrein en wetlands. Hiermee staat Nederland op de laatste plaats van de 26 EU-landen.
Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar. In 2016 besteedde Nederland 0,65 procent van zijn bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingshulp. Binnen de EU staat Nederland daarmee op de zesde plaats.
We hebben actie nodig van iedereen, overal.

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?