SDG-DOELEN | VN ontwikkelingsagenda | sociale evolutie

Stand SDG-doelen van de VN voor Nederland

Het globale beeld dat uit de SDG-metingen naar voren komt, is dat Nederland goed scoort op vijf duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in vergelijking met de andere lidstaten van de Europese Unie. Op vier terreinen staat Nederland echter in de onderste regionen van Europa. Bron: CBS 15-05-19.

SDG-stand in 2018

Nederland bekleedt nu de 11de positie op deze wereldranglijst. Het rapport laat zien dat Nederland in toenemende mate op schema ligt om SDG 3 (gezondheid), SDG 9 (industrie, infrastructuur, innovatie) en SDG 16 (vrede, veiligheid, instituties) in 2030 te behalen. Ook scoort Nederland relatief goed op SDG 1 (armoede), SDG 6 (water) en SDG 8 (economische groei en banen). De ‘planeet’ doelen; SDG 12 (consumptie en productie), SDG 13 (klimaat) en SDG14 (oceanen) zijn volgens dit rapport de grootste uitdagingen voor Nederland.

Wat doen bedrijven aan SDG’s?

Het grotere bedrijfsleven heeft vaak meer kennis, menskracht en financiële middelen om de cultuuromslag te realiseren. Onlangs verscheen er een rapport waarin stond dat het midden- en kleinbedrijf (mkb) wel bekend is met de SDG-doelen, maar dat ze niet goed weten wat ze ermee moeten doen. Nederland doet het goed op het gebied van ‘industrie, innovatie en infrastructuur’ (SDG 9). We staan wereldwijd in de top 3 als het aankomt op het ontwikkelen van innovaties. Ook zijn we sterk in het thema ‘schoon water en sanitair’ (SDG 6). Er wordt niet voor niets gezegd: ‘let’s call the Dutch’ als er iets aan de hand is op watergebied. Ten slotte zijn de Nederlandse bedrijven sterk in het aangaan van partnerschappen (SDG 17).
Op de onderwerpen, innovatie, water en partnerschappen loopt Nederland in vergelijking met andere landen voorop. Op deze gebieden heeft Nederland de wereld veel te bieden als het gaat om het bereiken van de SDGs.
Er zijn ook complexe uitdagingen die om geïntegreerd en coherent beleid vragen zoals klimaat, ecologische voetafdruk, gendergelijkheid.
De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben een ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals. Deze gelden in alle landen en voor alle mensen. Het taboe ‘overbevolking’ ontbreekt. Hierna vind je een overzicht van de SDG-ontwikkelingsdoelen met de belangrijkste punten uit de SDG’s.

Goede score in 2018: Niemand mag in 2030 nog in extreme armoede leven. Het is ook een kwestie van niet kunnen meedoen in de samenleving. Nederland had met 6,6 procent het kleinste aandeel inwoners met risico op armoede.
In 2030 moet iedereen toegang hebben tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel, het hele jaar door. Vergeleken met andere landen in de wereld komt ondervoeding en voedselonzekerheid niet vaak voor in Nederland. Iets meer dan de helft scoort op overgewicht en is er sprake van stijgende trend. Qua landbouwproductiviteit draait Nederland, samen met Denemarken, al langere tijd mee in de Europese top, maar er wel sprake van intensieve landbouw. Zo staat het intensieve gebruik van de grond regelmatig op gespannen voet met duurzaam bodemgebruik en behoud van biodiversiteit.
Verzeker een goede gezondheid voor iedereen. Belangrijke thema’s: kindersterfte en moedersterfte. Nederland scoort over het algemeen hoger ten opzichte van andere landen als het gaat om de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Zelfdoding: cijfer ligt dicht bij het Europees gemiddelde. Roken: dalende trend. Alcoholgebruik: NL wil inzetten op het terugdringen van zwaar drinken.
Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen. In Nederland was de deelname in 2016 aan deze leeractiviteiten 64,1 procent. Daarmee behoort Nederland tot de landen met de hoogste deelname aan leven lang leren in de EU.
Dit vijfde doel stelt dat in 2030 vrouwen en mannen ook in de praktijk gelijke rechten moeten hebben op faciliteiten als onderwijs, gezondheidszorg en werk. Nederland: Het percentage vrouwen op leidinggevende posities was 26 procent in 2015, waarmee ons land op plek 25 van de 28 EU-landen staat.
Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen hebben een positieve invloed op voedselveiligheid, onderwijs en gezondheid. Praktisch iedereen in Nederland heeft toegang tot schoon en betaalbaar drinkwater en tot sanitaire voorzieningen.
Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen. Nederland: al jaren vrijwel onderaan de ranglijst wat betreft hernieuwbare energie, met plaats 26 van de 28.
Iedereen die kan werken moet de mogelijkheid hebben om te werken, onder goede werkomstandigheden. Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Nederland: hoog bbp. 93 Procent van de 168 ondervraagde bedrijven bekend is met de SDG’s, maar 41% heeft geen strategie bepaald.
Zonder infrastructuur is het moeilijker om een baan te krijgen, zaken te doen, informatie te ontvangen en brood te halen. Door een goede infrastructuur gaat de levenskwaliteit omhoog. NL: De omvang van de industrie in Nederland is relatief klein, als we dit vergelijken met
de andere landen van de EU. Innovatie maakt 2% van bbp uit. Daarmee staat Nederland binnen de EU in de subtop. Goede SDG-score in 2018.
Inkomensongelijkheid tussen landen is de laatste jaren verminderd. Maar ongelijkheid binnen landen is alleen maar groter geworden. Dus: aandacht voor sociale aspecten en milieu. Samen met Tsjechië, Finland, Slovakije, Slovenië en België behoort Nederland tot de groep lidstaten met een relatief beperkt verschil tussen hoogste en laagste inkomensgroep. Goede score in 2018.
Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. Nederland: Dichtstbevolkte land van de EU. Nederland heeft een goed dekkend openbaar vervoernetwerk. Steeds meer gemeentes weren vervuilende voertuigen uit de stadscentra in een poging luchtvervuiling terug te dringen.
Zorg voor duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Nederland: qua aandeel biologische landbouw scoort Nederland relatief laag. Van het geproduceerde afval wordt bijna 82 procent gerecycled. Daarmee staat Nederland op de derde plaats in de EU. NL wil in 2030 met kringlooplandbouw duurzaam zijn.
Dringende actie gewenst voor klimaatverandering en de impact daarvan. Met betrekking tot de broeikasgasintensiteit neemt Nederland binnen Europa een middenpositie in, maar andere EU-landen verbeteren sneller. Er is een nationaal klimaat- en energieakkoord ingesteld om de CO2-uitstoot de komende jaren fors te verlagen.
Ons drinkwater, ons weer, klimaat, de kusten, veel van ons eten en zelfs de lucht die we inademen zijn afhankelijk van de zee. Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en maritieme hulpbronnen. In de periode 1990–2015 is de Living Planet Index (LPI) van de Noordzee met 30 procent afgenomen. De afname betreft de achteruitgang van dieren die in of op de zeebodem leven. Als gevolg van vangstlimieten en andere maatregelen die de EU instelt, hebben commerciële visbestanden in de Noordzee zich de laatste jaren kunnen herstellen. 
Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woenstijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe. Zestien procent van het Nederlands landoppervlak bestaat uit bos,
nat en droog natuurlijk terrein en wetlands. Hiermee staat Nederland op de laatste plaats van de 26 EU-landen.
Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom. Ze versterken elkaar. In 2016 besteedde Nederland 0,65 procent van zijn bruto nationaal inkomen (bni) aan ontwikkelingshulp. Binnen de EU staat Nederland daarmee op de zesde plaats. Goede score in 2018.
Goede score in 2018: We hebben actie nodig van iedereen, overal.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?