VISIE 2021 | World Economic Forum | sociale evolutie

Global Risks Report 2021 in De Evolutiegids

20 januari 2021 | Mary Span | Evolutiegids
Wat zijn de globale risico’s in een verzwakte wereldorde?

sociale evolutie bij De EvolutiegidsHet Global Risks Report 2021 van het World Economic Forum voorspelt een jaar van toenemende binnenlandse en internationale verdeeldheid met extra risico’s zoals economische vertraging. Geconfronteerd met de gevolgen van de wereldwijde pandemie, hebben we een zeldzame, maar een beperkte kans om over onze wereld na te denken, nieuwe kansen te zien en deze uit te voeren. Naast alle risico’s zijn er gelukkig ook manieren om de crises te lijf te gaan.

De pandemie heeft het wereldwijde risicolandschap ingrijpend veranderd. De bestaande verschillen en maatschappelijke risico’s op het gebied van gezondheidsresultaten, technologie of personeelskansen zijn vergroot. Het rapport Global Risks Report 2021 van het World Economic Forum is gebaseerd op feedback van bijna 800 wereldwijde experts en besluitvormers, aan wie werd gevraagd om hun zorgen te rangschikken in termen van waarschijnlijkheid en impact. Het is een rapport geworden waar we niet bepaald gelukkig van worden.

Wereldwijde risico’s
De 16e editie van dit rapport schetst de wereldwijde risico’s die zich manifesteren rondom de Covid19-pandemie, de stijgende werkloosheid, de toenemende digitale kloof, de kloof tussen ‘haves’ en ‘have-nots’, ontgoocheling van jongeren, de erosie van de maatschappij, de ongelijkheid tot hoogwaardige gezondheidszorg, de economische krimp, de schuldenproblematiek en de ernstige milieuproblemen. Alle generaties en groepen zijn getroffen door de crisis: oudere bevolkingsgroepen zijn het meest kwetsbaar voor de pandemie zelf, en jongeren worden geconfronteerd met nieuwe belemmeringen rondom sociale mobiliteit, problemen met de geestelijke gezondheid, onzekere economische vooruitzichten en de voortdurende achteruitgang van de planeet. De reacties op de pandemie hebben bovendien nieuwe geopolitieke spanningen veroorzaakt.

Gebroken toekomst
De Russisch-Amerikaanse wetenschapper Peter Turchin, bioloog en gespecialiseerd in culturele evolutie en cliodynamics, ziet dat het lot van de samenleving niet mooi zal zijn. In ieder geval niet op korte termijn. De problemen zijn daarvoor te diepgaand en te structureel. ‘We stevenen rechtstreeks op een ijsberg af’, zegt hij in The Atlantic. Hij ziet zelfs apocalyptische tekenen van verval.
Als we geen lessen trekken uit de wereldwijde crisis en ons alleen maar willen voorbereiden op een eventuele volgende pandemie in plaats van de risico’s en processen goed in kaart te brengen, de cultuur te versterken, de publiek-private samenwerking te optimaliseren en ongelijkheid uit te bannen, zullen we verder uit balans raken. Overheden zouden een transformatie moeten stimuleren die investeringen in groen en inclusief economisch herstel samenvoegt, met maatregelen op korte termijn om hiaten op het gebied van gezondheid, onderwijs, werkgelegenheid en sociale vangnetten te overbruggen. Een gebroken toekomst kan worden voorkomen door deze hiaten te overbruggen en kansen voor iedereen te creëren.

Sociale cohesie verbeteren
De onmiddellijke menselijke en economische kosten van Covid-19 zijn groot. Ze dreigen de jarenlange vooruitgang bij het terugdringen van armoede en ongelijkheid in de wereld terug te schroeven en verdere schade toe te brengen aan de sociale cohesie en de wereldwijde samenwerking, die al aan het verzwakken waren voordat het virus toesloeg. De mensen die het meest worden blootgesteld aan de pandemie van het coronavirus en de daaruit voortvloeiende economische crisis zijn grotendeels degenen die ook het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering: mensen met een lager inkomen en kansarmen, waaronder vrouwen, minderheden en gemarginaliseerde etnische groepen, ouderen en mensen in essentiële maar ondergewaardeerde banen die in de frontlinie werken. Ondanks deze uitdagingen is er volgens het World Economic Forum ruimte om veerkracht op te bouwen. Er kan bijvoorbeeld meer worden gedaan om vooroordelen op individueel niveau met betrekking tot de verspreiding van desinformatie te begrijpen en aan te pakken.

Hierna noem ik enkele manieren die in het rapport zijn genoemd om de crises te lijf te gaan.

[1] Beleid rondom sociale bescherming
Ten minste de helft van de landen ter wereld heeft een sociaal beschermingsbeleid ingevoerd om basisinkomenszekerheid en toegang tot gezondheidszorg te garanderen als onderdeel van hun reactie op de COVID-crisis. Landen moeten op dit beleid voortbouwen om universele sociale beschermingssystemen te ontwikkelen of te versterken die de veerkracht tegen schokken, waaronder klimaatverandering, vergroten.

[2] Duurzame banen
In het tweede kwartaal van 2020 verloor de wereld het equivalent van ongeveer 400 miljoen voltijdbanen. Maatregelen op langere termijn zijn nodig om deze mensen te ondersteunen en gendergelijkheid aan te pakken. De crisis heeft ook het belang aangetoond van het verbeteren van lonen en arbeidsomstandigheden in banen die cruciaal zijn voor het behoud van de samenleving en het opbouwen van veerkracht – ook in sectoren zoals de gezondheidszorg , waar werknemers een sleutelrol spelen bij het reageren op klimaateffecten.

[3] Landbouw en levensonderhoud op het platteland
De COVID-crisis heeft de voedselonzekerheid wereldwijd verergerd, veel kleine boeren onder druk gezet en heeft onthuld hoe kwetsbaar de bestaande voedselsystemen zijn. Deze uitdagingen voor productie- en toeleveringsketens moeten worden aangepakt, aangezien extreme weersomstandigheden en andere gevolgen van klimaatverandering ernstiger worden. Goed ontworpen, klimaatslimme en agro-ecologische praktijken zijn essentieel om de voedselzekerheid te versterken, aan te passen aan en de ergste gevolgen van klimaatverandering en risico’s voor ziektes te voorkomen.

[4] Bevorderen van duurzaamheid en de menselijke maat
COVID-gerelateerde lockdowns hebben geleid tot een sterke daling van het gebruik van het openbaar vervoer. Bijna de helft van de stadsbewoners ter wereld – waaronder 82% in Afrika ten zuiden van de Sahara – heeft geen gemakkelijke toegang tot het openbaar vervoer. Het stimuleren van openbare en duurzame vervoersopties is essentieel om de volksgezondheids- en klimaatdoelstellingen te bevorderen en tegelijkertijd ongelijkheid aan te pakken. De COVID-crisis heeft geleid tot een aanzienlijke toename van het gebruik van virtuele communicatie en telewerken , die deel kunnen uitmaken van bredere strategieën om emissies te verminderen. Bij het ontwikkelen van herstelplannen zal ook inspraak van het publiek essentieel zijn. We hebben modellen voor burgerparticipatie nodig, die voortbouwen op de inspanningen om burgervergaderingen over klimaatbeleid en andere zaken te ontwikkelen. Maar we hebben ook brede steun nodig voor de revitalisering van onze samenleving en onze economie.

Maar bovenal moeten de fundamentele principes van de mensenrechten weer worden hersteld, waarbij de vrijheid en het welzijn van het individu voorop komen te staan, en niet dat van supranationale instellingen en organisaties. Landen moeten weer terugkeren naar samenwerking en respect voor elkaars grenzen, culturen, gebruiken en economieën. Democratieën worden zo ingericht, dat machtsmisbruik, nepotisme en een graaicultuur onmogelijk worden gemaakt. De macht dient te worden gedecentraliseerd, en burgers zouden het laatste woord in het besluitvormingsproces moeten krijgen.

Joe Biden
Volgens president Joe Biden van de Verenigde Staten kunnen we met eenheid belangrijke dingen bereiken. ‘We kunnen misstanden rechtzetten, onze kinderen opleidingen geven, dit dodelijke virus overwinnen, werk creëren en gezondheid voor iedereen bereikbaar maken. We moeten elkaar zien als buren en elkaar met respect behandelen. Zonder eenheid is er geen vooruitgang’, zei hij tijdens zijn inauguratierede van 20 januari 2021. Laten we dat alvast in onze oren knopen!

Het rapport van het World Economic Forum is hier te downloaden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 210120
Evolutiegids, trendjournalist & publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
de groene stad in De Evolutiegids

Hoe Covid-19 steden zal veranderen

Volgens experts in stedenbouw zal de impact van het coronavirus op stadscentra voelbaar zijn.

Lockdown in De Evolutiegids

Oproep tot een beter coronabeleid

De strenge lockdown wekt steeds meer irritatie op. Zeker bij de jongeren. De vraag is of het anders kan.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?