SMART CITIES & SMART WATER | duurzame evolutie

Smart cities & smart water in De Evolutiegids
Aangepast 1 november 2021 | 18 mei 2018 | Mary Span Evolutiegids
Hoe smart is Nederland?

Wil je weten hoeveel procent van Nederland onder water komt te staan als er geen maatregelen zouden zijn genomen? 26 Procent van Nederland ligt onder de zeespiegel, maar als er geen maatregelen zouden zijn genomen zou zestig procent onder water staan. Da’s nogal schrikken, nietwaar? Gelukkig is Nederland koploper als het aankomt op Smart Cities & Smart Water-oplossingen.

We hebben al te maken met extreem weer en stijgende waterspiegels.  Nederlanders zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken, want we zien onze toekomst juist in en op het water. Daar spelen verschillende bedrijven al op in. Blue Revolution, bijvoorbeeld.

In 2050 woont, van de 9,2 miljard mensen die de wereld dan telt, ongeveer 70% in steden.

Vooral in ontwikkelingslanden is de toenemende bevolking en de groei van steden een grote uitdaging voor schoon drinkwater, riolering, afvalwaterzuivering en bescherming tegen overstromingen. Volgens de laatste schattingen wonen in 2050 1,3 miljard mensen in overstromingsgevoelige gebieden. Dit is ongeveer 15% van de wereldbevolking. In Nederland leven 9 miljoen mensen in overstromingsgevoelige gebieden. Als de dijken in Nederland het niet meer houden, zal het onmogelijk zijn om nog in het westen van Nederland te wonen. De infrastructuur, industriële en kantoorgebouwen en woningen worden dan blootgesteld aan overstromingen. Het oosten van Nederland zal daarentegen één grote multiculturele stad worden. Hoe gaan we het drinkwater bij droogte verdelen? De wereld heeft nog niet eerder een crisis op deze schaal gezien, en het plannen voor aanpassing en het tegengaan van overbevolking moet onmiddellijk beginnen. Nederland voorop.

Er is geen reden voor apocalyptisch denken, volgens Louise Fresco in NRC.

Nederland met al zijn laaggelegen gebieden kan de nieuwe opgaven aan omdat we al zo lang bezig zijn dit land vorm te geven. De nieuwste schatting van de zeespiegelstijging mag hoger uitvallen dan gedacht, het is geen vloedgolf die ons in één klap overspoelt. We hebben tijd om dijken te verbreden en te verhogen, overstromingsbekkens te maken.

De trek naar steden blijft aanhouden

en met de groei van steden komen er nieuwe problemen. Problemen die niet meer op te lossen zijn met conventionele middelen. Dit is de aanleiding voor de ontwikkeling van Smart Cities. Het gaat erom samen met andere partijen stappen te zetten richting slimme stedelijke gebieden. Daarvoor zijn kennisdeling en nieuwe allianties tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven nodig. Waterschappen en andere partijen moeten daarom vooruit kijken en bestuderen welke problemen zich daar kunnen afspelen en daarop vervolgens innoveren. Er zijn twee bewegingen: de beweging van bovenaf, de verantwoordelijken voor een bepaalde stad zoals overheid of politie, die het eigen werk beter en goedkoper wil kunnen uitvoeren. En de beweging van onderop, bestaande uit de inwoners zelf. Zij willen hun leefgebied zo aantrekkelijk mogelijk maken.

Deel de kennis van De Evolutiegids

Omarm de chaos

02-11-21: Jan Rotmans schreef een nieuw boek ‘Omarm de chaos’. Rotmans visualiseert in zijn boek, samen met achitectenbureau KuiperCompagnons en schrijver Mischa Verheijden, hoe Nederland er na een aantal grote economische, technologische en sociale transities uit kan komen te zien. Bron: NRC.

Manifest watertransitie

25-02-21: Er is een watertransitie nodig, net als de energie- en klimaattransitie, schrijven de Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, en de Unie van Waterschappen in het manifest Water verbindt. Bij de inrichting van het land moet water leidend zijn. Droge zomers hebben duidelijk gemaakt dat water niet meer vanzelfsprekend is. Bron: Trouw.

De toekomst van slimme steden

18-07-20: Steeds vaker worden bouwplannen voor Smart Cities opgeschort of stopgezet. Meestal vanwege de onzekere economische toestand in de wereld. Dat geldt voor de slimme wijk in Toronto, de wijk Songdo in Zuid-Korea en de New Yorkse Hudson Yards. Maar wat nog belangrijker is: mensen willen er niet wonen. Helmond in Zuid-Limburg wil echter wel z’n Smart City doorzetten ondanks sensoren, zelfrijdende auto’s, het verzamelen van privédata, slimme vuilnisbakken, e.d. In 2019 is het project Brainport Smart District gestart. Bronnen: New York Times, Triple Pundit, Smart Home Magazine en NRC.
Het nieuwe Parijse stadsplan klinkt toch een stuk menselijker: die stad experimenteert met het idee van een 15-minuten-stad. Een stad met ‘gedecentraliseerde mini-hubs’ waar alle voorzieningen te bereiken zijn binnen een kwartier. Dat zou lopen, fietsen, lokale levendigheid en leefbaarheid sterk kunnen bevorderen, denkt de burgemeester. Dat plan wordt wereldwijd als voorbeeld overgenomen om beter uit de pandemie te komen. Bron: Bloomberg.

New Songdo in Zuid-Korea en Masdar in Abu Dhabi zijn steden die worden gezien als iconische voorbeelden van Smart Cities. Het zijn nieuwe, grootschalige stadsuitbreidingen waar technologie een uitgangspunt is. In Nederland is de stedelijke opgave anders. Hier gaat het erom de kwaliteit van de bestaande stad te verbeteren door nieuwe technologische mogelijkheden in te zetten voor het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Het gaat om slimme ingrepen en dwarsverbanden in stedelijke systemen die zorgen voor toegevoegde waarde. Steden zijn complexe en open systemen waar cycli van opkomst, bloei en verval gelijktijdig en naast elkaar plaatsvinden. De uitdaging waar we voor staan is om de vele deelsystemen en modellen in de verschillende lagen goed met elkaar te verbinden.

Nederland 2121
Nieuwe toekomstvisie: in het Nederland van 2121 is de Randstad een soort Waddenzee geworden,
waar wonen, werken en verkeer nog steeds kunnen plaatsvinden. Het wordt omgeven
door een kustreep met verhoogde duinen. In dit gebied kan de natuur samen bestaan
met water, nieuwe waterwegen en drijvende woonwijken.
Bron: architecten KuiperCompagnons + Jan Rotmans.

Smart City & Smart Water vragen om nieuwe regels, protocollen, systemen, voorlichting en educatie. En dat vraagt om een betrouwbare overheid, die een actieve, stimulerende, ondersteunende en faciliterende rol op zich neemt.

Het is óók tijd om de economie opnieuw te ontwerpen,

om haar in te bedden in de samenleving en de natuur, en om haar van energie te voorzien door de zon. Niet het eigenbelang, berekenend zijn, de controle over alles willen hebben en de groei van het bbp moet voorop staan. Nee, we zouden moeten kiezen voor evenwicht in alles wat we doen. En dat vraagt om slim rentmeesterschap die de voortdurend evoluerende dynamiek in steden en landen vorm geeft. Wees de verandering die je in de wereld wilt zien, luidt de uitspraak van Gandhi. Doe dat vooral smart, circulair, met de volgende generaties in gedachten en in balans met het leven om je heen.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 180518
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Eindhoven

Smart Society Eindhoven

Volgens de plannen moet Brainport Eindhoven de plek worden in Europa waar technologie, design en kennis samenkomen. Daarnaast wordt het stationsgebied de showroom van Brainport Eindhoven, waar buitenlandse delegaties met trots ontvangen kunnen worden en jongeren geïnspireerd moeten raken om voor techniek en design te kiezen.

zwolle

Smart City Zwolle

Door het toepassen van slimme technologie en het gebruik van data gaat de gemeente Zwolle de komende jaren de smart city in de praktijk brengen. Zwolle start met een aantal projecten, waaronder Gastvrije Binnenstad en Klimaatadaptieve Stad.

waterland

Digitale Delta

Rijkswaterstaat, IBM, Waterschap Delf­land, TU Delft en Deltares onderzoeken samen hoe met behulp van betere informatiedeling en slim hergebruik van ICT-toepassingen het waterbeheer in Nederland verbeterd kan worden en tegelijkertijd de economische positie van de Nederlandse watersector in het buitenland vergroot kan worden.

harrywebers3

De Smart Hanze is in aantocht

Kwartiermaker Harry Webers blaast de Hanze in Oost-Nederland nieuw leven in met het accent op slimme WEvolutie.

urbanskyfarm

Future farming in de 21e eeuw

De Economist Intelligence Unit verwacht dat de vraag naar voedsel de komende 30 jaar met 60 procent zal toenemen. Welke oplossingen hebben boeren, politici en bedrijven voor jou in petto?

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?