PRIVACY STATEMENT

Privacy statement EVOLUTIEGIDS

Wij hechten grote waarde aan de privacy van bronnen, geïnterviewden en partners. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om de privacy van bronnen, geïnterviewden en partners te beschermen. We leggen graag uit waarvoor we de persoonsgegevens inzetten.

Intellectueel eigendom
De inhoud van de EVOLUTIEGIDS-website op Evolutiegids.nl is onder meer copyright, auteurs- en databankrechtelijk beschermd. Het maken van kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van (een gedeelte, dan wel gedeelten van) de inhoud van de website, in welke vorm en op welke manier dan ook is nadrukkelijk verboden, tenzij hiervoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van EVOLUTIEGIDS is verkregen. Wij verwijzen verder naar onze voorwaarden over auteursrechten en copyright in onze disclaimer, gepubliceerd op onze website.

Door het plaatsen van inhoud op de website geeft de gebruiker EVOLUTIEGIDS eeuwigdurende en wereldwijde toestemming deze te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden, op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Gebruikers garanderen door generlei verplichting verhinderd te zijn deze toestemming te verlenen en doen voor zover mogelijk afstand van hun persoonlijkheidsrechten met betrekking tot dergelijke inhoud.

Websites/webpagina’s van derden
De website van EVOLUTIEGIDS bevat (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze opgenomen zijn door EVOLUTIEGIDS is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en gebruiksgemak, zij zijn te goeder trouw geselecteerd. Wij hebben geen zeggenschap, invloed of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met persoonsgegevens en privacy. EVOLUTIEGIDS verwijst hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

De inhoud van de website van EVOLUTIEGIDS en de daarop aangeboden informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich op dat moment feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik en/of de inhoud van de website van EVOLUTIEGIDS of met de tijdelijke en/of blijvende onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, nadrukkelijk uit. Daarnaast zijn wij niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor storingen en andere gebreken in de netwerken van derden waarmee toegang tot de website wordt verkregen.

Aansprakelijkheid en schade
Wij besteden uiterste en constante zorg aan de inhoud van de website, waaronder het zo actueel, toegankelijk, nauwkeurig en compleet mogelijk maken en houden hiervan. EVOLUTIEGIDS past de inhoud van de website vrijwel dagelijks aan, eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij kunnen echter niet instaan voor de deugdelijkheid, juistheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en aanvaardt als zodanig geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik, de onvolledigheid van informatie of de al dan niet tijdelijke onmogelijkheid om de website te raadplegen, op welke manier dan ook. Aan de inhoud van de website van EVOLUTIEGIDS kunnen voorts geen rechten worden ontleend.

Geïnterviewden zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade die voortvloeit uit de door de geïnterviewden verstrekte gegevens en informatie aan EVOLUTIEGIDS ten behoeve van het interviewartikel en/of profielpagina op de website van EVOLUTIEGIDS. Geïnterviewden garanderen dat hun bijdragen geen strafbare feiten opleveren, niet onrechtmatig zijn jegens derden of inbreuk maken op rechten van intellectuele eigendom. Geïnterviewden vrijwaren EVOLUTIEGIDS ten aanzien van eventuele claims van derden dienaangaande.

Producten, diensten of aanbiedingen
Wij garanderen en/of ondersteunen de (kwaliteit van de) op de website van EVOLUTIEGIDS, al dan niet in advertenties, artikelen, blogs en interviews genoemde producten, diensten of aanbiedingen niet. Ook staan wij niet garant voor enige door een aanbieder van dergelijke producten en/of diensten gedane mededelingen en/of toezeggingen. Wij adviseren de bezoeker hieromtrent bij de betreffende aanbieder nadere inlichtingen in te winnen.

Privacybeleid
Je dient je ervan bewust te zijn dat EVOLUTIEGIDS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, geïnterviewden en bronnen. Door gebruik te maken van de website van EVOLUTIEGIDS geef je aan het privacybeleid van EVOLUTIEGIDS
 te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Nieuwsbrief
Voor de nieuwsbrief gebruiken we de e-mailgegevens die je op onze site van Evolutiegids.nl hebt ingevoerd of de toestemming die je hebt verleend tijdens ons interview. Mocht je niet op de hoogte gehouden willen worden van ons nieuws? Meld je dan af voor onze uitingen via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of via info@evolutiegids.nl.

Profielpagina
Voor de profielpagina van de partners van EVOLUTIEGIDS hanteren wij in overleg met de betreffende partner van EVOLUTIEGIDS de volgende gegevens:

 • profielgegevens
 • eigen foto’s van de partner
 • gegevens in de media over de partner
 • locatiegegevens van de partner
 • gegevens over activiteiten en functies
 • internetkoppelingen naar website en sociale media van de partner.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar EVOLUTIEGIDS verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij naar persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Onze website maakt geen gebruik van ‘cookies’. 

Waarom wij gegevens nodig hebben
EVOLUTIEGIDS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • voor betalingsafhandeling
 • te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • voor informatie over wijzigingen van onze diensten en producten.

Delen met anderen

 • EVOLUTIEGIDS verkoopt persoonlijke gegevens niet aan derden.
 • Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
 • EVOLUTIEGIDS handelt te allen tijde in naleving van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Eigen persoonsgegevens kun je altijd opvragen en wijzigen via info@evolutiegids.nl.

Misbruik
Indien wordt gehandeld in strijd met de hierboven gestelde bepalingen, behoudt EVOLUTIEGIDS zich het recht voor zonder nadere aankondiging maatregelen te treffen, waaronder over te gaan tot het nemen van rechtsmaatregelen, het doen van aangifte, het opleggen van boetes en/of het verwijderen van artikelen, blogs, interviews en/of profiel.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen via het contactformulier of info@evolutiegids.nl.

Algemene bepalingen
Wij behouden zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment aan te passen en adviseren dan ook deze regelmatig te raadplegen. Dergelijke wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van kracht zijn. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle rechten worden voorbehouden.

Mary Span
Evolutiegids en directeur van EVOLUTIEGIDS

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?