HILDE PALLAND & HARRY WEBERS | nieuw Hanzeverbond

Hilde Palland en Harry Webers in De Evolutiegids

18 maart 2021 | Harry Webers & Hilde Palland | Hanzegids & Hanzepolitica
Tijd voor een nieuw Hanzeverbond!

Economische voorspoed en maatschappelijke glorie… Die zijn tijdens de coronacrisis helaas ver te zoeken. Maar hoe anders was dat in de glorietijd van de Hanze in Oost-Nederland. Het Hanzeverbond is niet voor niets opgenomen in de Canon van Nederland! Volgens Hilde Palland en Harry Webers kunnen de Hanzewaarden richtinggevend zijn voor een brede welvaart na de crisis.

“Het kan weer opnieuw: voorspoed op economisch, sociaal-maatschappelijk en cultureel vlak”, stellen Nederlands politica Hilde Palland en Hanzegids Harry Webers. “Juist nu door de coronacrisis aan te grijpen en ons te laten inspireren door de Hanzewaarden. Met als perspectief: resultaten uit het verleden zijn een garantie voor de toekomst.”

Hanze-inspiratie
De coronacrisis raakt ons allen diep. De gezondheidscrisis, die zo’n zware wissel trekt op ons gemoed, onze bewegingsvrijheid, onze sociale contacten en onze economie, duurt veel langer dan gehoopt.
Het kabinet heeft steunpakketten van vele miljarden euro’s beschikbaar gesteld om ondernemers en werkenden door de crisis heen te helpen. Met de politieke ambitie om ons uit de crisis te investeren en te innoveren. De huidige stagnatie biedt ook kansen, waarbij de Hanze ons allemaal kan inspireren.

Hanzenetwerk optimaal benutten
Van midden 14e tot midden 17e eeuw was de Hanze een succesvol internationaal netwerk van kooplieden en bestond uit meer dan 200 handelssteden in Noordwest-Europa met de Oostzee als centraal handelsgebied. Het netwerk was gebaseerd op de handel in producten en leverde niet alleen veel economie en welvaart op, maar ook een unieke stedensamenwerking en sociaal-maatschappelijke investeringen in onderwijs, zorg, kunst en cultuur. Social Return zou dat nu heten. De Hanzewaarden – lef, ondernemerschap, gemeenschapszin en sociale innovatie – zitten nog altijd in het DNA van Oost-Nederland. Die waarden hebben aan betekenis niets ingeboet. We moeten deze weer snel aanboren met het oog op de grote economische en sociaal-maatschappelijke opgaven die nu voorliggen. De kracht van deze samenwerking was vijf eeuwen geleden een formule voor succes en die Hanzekracht kan ons wederom welstand brengen.

Brede welvaartsgroei
Dit sluit naadloos aan bij de recente adviezen van de planbureaus aan het kabinet. Het SCP, CPB en PBL geven aan dat het juist nu belangrijk is om vanuit het oogpunt van brede welvaart over oplossingen na de crisis na te denken, om te voorkomen dat de sociale kloof verder toeneemt of de realisatie van klimaatdoelen op achterstand raakt. De planbureaus wijzen er ook op dat de crisis kansen biedt om reeds in gang gezette veranderingen en transities te versnellen. De Corona Denktank van de landelijke SER adviseerde om via brede dialoogtafels in gesprek met de samenleving na te denken over herstel vanuit het perspectief van een brede welvaart, ook op regionaal niveau. Dit sluit ook naadloos aan bij het advies van november 2020 ‘Brede welvaartsgroei in alle regio’s’ van SER Overijssel en drie andere regionale SER’en.

De kracht van de regio’s slim inzetten
In de Hanze-regio gunnen we elkaar iets, worden duurzame relaties tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen gekoesterd, en kijken we verder vooruit dan rendement op de korte termijn. De gemeentebesturen van de Hanzesteden treffen elkaar jaarlijks tijdens de Internationale Hanzedagen. Er ligt een majeure opgave voor ons om onze maakindustrie te behouden, te vernieuwen en te verduurzamen, en ook om banen te behouden. In deze regio zoeken we de dialoog en de verbinding om mensen om en bij te scholen naar sectoren met tekorten. En met het oog op de verdergaande digitalisering en nieuwe technologieën blijven we investeren in het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hier ligt een uitgelezen kans: verbreed de betrokkenheid en verbind ondernemers en onderwijs aan een nieuw Hanzeverbond anno 2021.

We hebben hier bovengemiddeld veel en unieke familiebedrijven, die extra aandacht verdienen en krijgen. Na de financiële crisis van 2008 kwam Duitsland als sterke Europese economie naar voren. De MKB-familiebedrijven (de zgn. ‘Mittelstand’) met hun Rijnlandse principes houden rekening met alle stakeholders in de omgeving en gelden als tegenhangers van bedrijven die vooral veel en snel geld willen maken, vaak ten koste van iets anders. Duitsland, de bakermat van de Hanze, is met stip de belangrijkste handelspartner voor Nederland. De gezamenlijke handelsbalans was in 2019 goed voor 193 miljard euro. En dit handelsvolume kan verder groeien en zelfs worden verdubbeld.  Alleen al in Nordrhein-Westfalen wonen zo’n 18 miljoen mensen met hetzelfde Hanze-DNA als wij. Zij begrijpen ons heel goed wanneer we ons dialect spreken.

Kracht van Oost
Aldus liggen er voldoende kansen om elkaar in Oost-Nederland – waar we een gemeenschappelijke geschiedenis, cultuur en Hanze-waarden delen – opnieuw op te zoeken en meer samen te werken om het evolutionaire verschil te kunnen maken. Veel innovatieve oplossingen worden immers ontwikkeld in Oost-Nederland. Laten we gebruik maken van de ‘Kracht van Oost’ om Nederland slim te benutten.  Door ook onze (handels)contacten over grenzen heen opnieuw economisch en sociaal-maatschappelijk te laden, kan er een betekenisvol economisch blok ontstaan, gericht op brede welvaart voor iedereen. Bundel daarom de krachten voor een nieuw Hanzeverbond. Juist nú!

Deel de kennis van De Evolutiegids

Hilde Palland op Linkedin:

03-04-21: Wat kan de oude #Hanze ons anno 2021 leren? Over de Hanzewaarden lef, ondernemerschap, samenwerken en gemeenschapszin die in het DNA van Oost Nederland zit en ook in grote delen van Noordoost Europa. Die gemeenschappelijke cultuur en waarden kunnen we benutten, voor de transities die voorliggen, voor onze maakindustrie en de grote mittelstand/vele mkb familiebedrijven. Er liggen kansen om ondernemers en onderwijs opnieuw te verbinden, over grenzen heen, voor een betekenisvol economisch & sociaal maatschappelijk blok gericht op brede welvaart. Bundel de krachten voor een nieuw Hanzeverbond, juist nu! Bron: Hilde Palland.

Wordt brede welvaart het nieuwe bbp?

28-03-21: De brede welvaartindicator (BWI) is, als tegenhanger van het bruto binnenlands product, bezig aan een opmars. Zowel VNO/NCW als D66 willen het begrip leidend laten zijn. De onderzoekers van de BWI willen de brede welvaart integraal gaan monitoren en de negatieve en positieve effecten zichtbaar maken, zodat een goede vergelijking met het bbp mogelijk wordt. Bron: Volkskrant.
Hilde Palland met Hanzehoed
Hilde Palland is sinds 2019 Tweede Kamerlid voor het CDA en woonachtig in Hanzestad Kampen. Ze gaat regelmatig op werkbezoek in de regio om in gesprek te gaan met ondernemers en instellingen over de betekenis, kansen en waarden van de Hanze.
harrywebers3
Harry Webers is Hanzegids (ambassadeur van de Hanze in Oost-NL) en onder meer voorzitter van SER Overijssel. Lees hier Harry’s profiel.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?