KLIMAATUITDAGING | wat helpt werkelijk? | duurzame evolutie

klimaatuitdaging

Klimaatuitdaging: wat helpt werkelijk?

Er staat ons een grote klimaatuitdaging te wachten. Het IPCC schetst een doemscenario van droogte, zeespiegelstijging, overstromingen, mislukte oogsten en migratie. Welke maatregelen om de opwarming van de aarde terug te draaien helpen werkelijk? Geen vlees meer, CO2-belasting of niet meer vliegen?

Wat is onze grootste klimaatuitdaging? De meedogenloze exploitatie van de natuur en bodem moet stoppen. Het consumptiegedrag van mensen moet verminderen. De bevolkingsgroei en de omvang van de industrie moeten afnemen. Hoe bereiken we dit? Elke dag komen mensen met steeds andere ideeën. De laatste trend: hou op met vlees eten en belast ieder mens met een CO2-belasting. Wat is echt nodig om de levensbedreigende opwarming van de aarde te vertragen?

Branden
De gevolgen van deze ontwikkeling zijn al voelbaar op alle continenten. Dagenlang wordt de Amazone ontbost, de permafrostbodems in het Noordpoolgebied ontdooien, het Groenlandse ijs smelt, de biodiversiteit verdwijnt en daarmee de dieren en planten. Het Wereld Natuurfonds maakte al eerder bekend dat de populaties wilde dieren sinds 1970 voor 60% is afgenomen.

Zeespiegelstijging
Zelfs in Nederland merken we de gevolgen: droogte, verdwijnen van biodiversiteit en schade aan bossen. Maar denk ook eens aan de zeespiegelstijging en bodemdaling in Nederland. Hoe gaan we dat tegen? Moeten we maar op het water gaan wonen? Worden we een landje van waterlanders? Voor het jaar 2100 wordt een zeespiegelstijging van 30 cm tot 1 meter verwacht. Meer stijging behoort ook tot de mogelijkheden. Daarmee is het niet gedaan, het waterpeil zal verder blijven stijgen. Moeten we ons terugtrekken naar droogliggende delen van Nederland? Moeten we de dijken maar blijven ophogen of moeten we tegelijkertijd het water buiten houden? Dus overal keringen maken? Of moeten we nu al onze huizen bouwen op verhoogd land? Hebben we eigenlijk wel een plan B voor Nederland? Het wordt tijd dat we gaan samenwerken met de zee in plaats van de aanval in te zetten. Maar onze blik op de toekomst en ons begrip van de ecosystemen is nog te beperkt. Maar gelukkig zijn we een adaptief volkje. Nederland is best wel smart bezig.

Ver-weg-show
Tegelijkertijd leren we dat sinds de inhuldiging van de nieuwe Braziliaanse president Bolsonaro bijna vier keer zoveel regenwoud is gekapt als in dezelfde maand van vorig jaar en dat Siberië tot de winter in brand blijft staan. Het lijkt een ver-weg-show, maar we vergeten dat de vervuilende rook ook in ons land neerslaat. Deze negatieve berichten staan naast de negatieve houding van de klimaatredders. Waarom wordt het accent niet gelegd op wat we iedere dag met z’n allen zouden kunnen doen om de klimaatopwarming te vertragen?

Niet helder
De oplossingen zijn overal te vinden: in het verkeer, bij voedsel, in de landbouw, industrie en de woning- en utiliteitsbouw. De technologieën bieden genoeg oplossingen. Maar de een zegt dat we nog alle tijd hebben en de ander wil snel aan het werk. Er wordt veel gediscussieerd maar nog te weinig gehandeld. De journalisten doen daar flink aan mee. Feit is dat de bevolking niet helder voor ogen staat wat er werkelijk aan de hand is, welke risico’s er zijn en welke maatregelen écht zoden aan de dijk zetten.

Onleefbaar
In theorie kan iedereen meediscussiëren over het klimaat, maar het is in onze complexe wereld moeilijk om alles helder te blijven zien. De ene keer hebben we een vleesweek, de andere keer de niet-vliegweek. Helaas doet het klimaat niet aan ‘niet goed, geld terug’. Bovendien is klimaatverandering misschien wel het laatste waar mensen in hun dagelijkse drukke leven aan denken. We denken er pas aan als landen en regio’s onleefbaar worden en er enorme golven vluchtelingen naar de nog leefbare werelden komen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot verhitte discussies, chaos en bittere conflicten.

Serial killer
Homo sapiens heeft zich duizenden jaren lang gedragen als een ecologische serial killer en wordt nu langzaamaan een ecologische massamoordenaar. Als we zo doorgaan, zal dat mogelijk niet alleen leiden tot uitroeiing van een groot percentage van dieren en planten, maar ook de basis van alle menselijke beschaving ondermijnen.

klimaatuitdaging gaat om gedragsverandering

Globale aanpak
Er zijn weliswaar genoeg maatregelen denkbaar, maar bovenal is een globale aanpak van cruciaal belang. De Europese Unie (EU) spant zich op zowel Europees niveau als wereldwijd in om klimaatverandering tegen te gaan. De afspraken van de klimaatconferentie in Parijs in 2015 zijn leidend bij de aanpak van klimaatverandering. 195 landen ondertekenden toen een bindend klimaatakkoord met afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te verminderen. Op Europees niveau zijn voor 2020, 2030 en 2050 doelen gesteld voor vermindering van de CO2-uitstoot, energiebesparing en de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

Bewustwording
De maatregelen of oplossingen zijn te vergelijken met het gooien van propjes in een prullenbak. Hoe dichter je bij de prullenbak komt, hoe groter de trefkans. Het gaat dus om de trefzekerheid van ieder individu. Om een klimaatbestendig Nederland te realiseren is gedragsverandering nodig van burgers, bedrijven en overheden. Hoe krijgen we mensen zo ver dat ze zich bezig gaan houden met de klimaatuitdaging? Vaak wordt er allereerst gedacht aan bewustwording. Door mensen in te laten zien wat de gevolgen zijn als we geen actie ondernemen, zien ze in dat ze dit toch moeten gaan doen. Helaas werkt het niet zo. Er is een stuk meer nodig dan bewustwording en kennis. Ongeveer 95 procent van menselijk gedrag wordt bepaald door onbewuste processen. Dat betekent dat we er niet bewust over nadenken, geen rationele argumenten gebruiken en ook niet de voor- en nadelen van ons klimaatgedrag afwegen.

Ambitie
Wat we nodig hebben is een herstellende en circulaire economie die rekening houdt met de draagkracht van de aarde en met de basisbehoeften van alle mensen. Als we in Nederland en Europa aan de klimaatuitdagingen willen voldoen, moeten we alle zeilen bijzetten. Het gedrag dat je wilt veranderen hangt sterk af van de ambitie van mensen, bedrijf, overheid of regio. Betrek bedrijven door met hen samen te werken om te kiezen voor werkmethodes die een einde maken aan illegale of niet-duurzame activiteiten, door hen aan te zetten tot ambitieuze verbintenissen en door hen aan te moedigen om deel te nemen aan discussies over het overheidsbeleid. Om gedragsverandering te realiseren moet je ook op zoek naar samenwerking met buren, collega’s, overheden en inwoners in de regio. Dat is een vorm van WEvolutie. Dan is het zaak niet te snel naar een oplossing te zoeken, maar eerst een goede analyse te maken. Door eerst goed te analyseren welke barrières in de weg staan van het gewenste gedrag, en te kijken hoe deze weggenomen kunnen worden, kan pas echt verandering gerealiseerd worden.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 190812
Evolutiegids en trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren
voor zinvolle evolutie in leven en werk, bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

De grootste uitdagingen van vandaag

De mondiale biodiversiteit daalt in hoog tempo. De ontbossing en de overexploitatie van de aarde, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de introductie van invasieve soorten, de stroperij en de illegale handel van wilde dieren, maar ook de klimaatverandering en de vervuiling zetten een ongekende druk op de vrije natuur. Naar schatting gaat 70% van de energie die door de planeet wordt geproduceerd verloren als afvalwarmte . Als ’s werelds rijkste 10% beperkt zou blijven tot de gemiddelde Europese voetafdruk, zou de wereldwijde uitstoot met een derde dalen. Amerikanen verspillen een kwart van hun voedsel , wat betekent dat de CO2-voetafdruk van de gemiddelde maaltijd een derde groter is dan nodig is. Dat hoeft zo niet door te gaan. Om een gezonde en duurzame toekomst te verzekeren voor de soorten en hun leefgebieden, maar ook voor de toekomstige generaties, klik dan door naar ons overzicht van de grootste uitdagingen van vandaag.

Klimaatuitdaging ontbossing

Klimaat stroperij

Klimaatuitdaging biodiversiteit

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?