HARRY WEBERS | herontdekking regio | view

24 december 2020 | Harry Webers | Hanzegids
Never waste a good crisis

sociale evolutie bij De EvolutiegidsBegin oktober deden Pieter Hasekamp (directeur Centraal Planbureau), Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving) en Kim Putters (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) een gezamenlijk appel aan het Kabinet en de politiek om niet alleen tientallen miljarden te besteden aan de volksgezondheid en de economie, maar ook aan de aanpak van urgente problemen op het gebied van klimaat, landbouw en natuur, en aan de sociale kloof. Eerder al haalden zij de publiciteit door te wijzen op groeiende problemen zoals ons geestelijk welzijn, eenzaamheid bij ouderen, leerachterstanden bij jongeren, toenemende maatschappelijke tegenstellingen, kwetsbare groepen en inkomensherverdeling.

Volgens Hasekamp, Mommaas en Putters biedt de huidige coronacrisis de ruimte én een uitgelezen kans om grote veranderingen door te voeren. Zij roepen op om meer te doen dan de coronabrand blussen door van het huidige crisisbeleid naar toekomstgericht herstelbeleid te gaan. Om de Nederlandse samenleving opnieuw in te richten en duurzamer uit de crisis te komen. Dit naar voorbeeld van Duitsland, dat al een ambitieus Industrie 4.0-programma had uitgestippeld, en dat nog eens 130 miljard euro extra zal besteden aan de verduurzaming van de economie. En om van een aanpak van de afzonderlijke vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en economie te gaan naar een integrale aanpak, waarbij meerdere grote  vraagstukken aan elkaar worden gekoppeld. Zoals sociaal-maatschappelijke vraagstukken en de energietransitie. Dit lijkt op het ‘plusdenken’, dat al enige tijd wordt gepropageerd in de IJsselvallei.

Invloedrijk
Als directeuren van de drie grootste planbureaus van ons land spreken Hasekamp, Mommaas en Putters niet zonder gezag. Daarbij komt dat Kim Putters enkele weken geleden – wederom – is verkozen tot de meest invloedrijke Nederlander in de 15-de Volkskrant Top 200. Uit de betreffende enquête van I&O Research in opdracht van de Volkskrant blijkt dat de bestuurlijke elite van ons land hoopt dat Nederland zowel duurzamer als inclusiever uit de coronacrisis komt. En dat met name de overheid en de politiek het voortouw nemen. Veel invloedrijke Nederlanders zien mogelijkheden voor een fundamentele maatschappelijke herstart of de Great Reset, zoals dit genoemd wordt door het World Economic Forum.

Maatschappelijke pijn
De vraag is evenwel of een betekenisvolle reset feitelijk mogelijk is? Of vervalt Nederland na de coronacrisis niet weer snel in oud gedrag zoals vlieggedrag, oude economische modellen zoals de lineaire economie en business as usual met onderbetaalde sectoren zoals de zorg, onderwijs en kunst- en cultuursector. Ondanks alle leed en gevolgen van de coronapandemie is het niet ondenkbaar dat de ‘maatschappelijke pijn nog niet groot genoeg is’, om de chemicus en oud VROM-minister Leendert Ginjaar (1928 – 2003) vrij te citeren. En zolang de maatschappelijke pijn en ons stressgevoel niet groot genoeg zijn, zal er geen echt urgentiegevoel zijn en zijn er geen grote maatschappelijke veranderingen te verwachten.

Tweedeling
Aan de genoemde aandachtspunten voor het Kabinet en de politiek kunnen we gevoeglijk de politieke aandacht voor de regio’s toevoegen. In dit kader hebben de provinciale SER’en in november een gezamenlijk advies aangeboden aan landelijk SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Daarin wijzen zij op de risico’s van regionale tweedeling en pleiten zij voor brede welvaartsgroei in alle regio’s door middel van gedifferentieerd regionaal economische beleid gericht op de versterking van de arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en innovatie in de regio’s.

Herontdekking regio’s
In de aanloop naar de verkiezingen van 2021 heeft ook politiek Den Haag onlangs de regio’s herontdekt. Zo treffen we in de verkiezingsprogramma regionale woningbouwplannen, betere treinverbindingen naar Noord- en Oost-Nederland, spreiding van overheidsinstellingen en versterking van regionale economische clusters aan. Aldus biedt de huidige coronacrisis niet alleen kansen voor de aanpak van de sociale kloof en problemen op het gebied van klimaat, landbouw en natuur, maar ook voor de regionale economie en arbeidsmarkt. Een Great Reset voor de regio’s sluit dan naadloos aan bij het adagium ‘Never waste a good crisis’.

Join the evolution of the Hanse with Harry Webers
AUTEUR HARRY WEBERS | ©EVOLUTIEGIDS | 201224
Harry Webers is Hanzegids en kwartiermaker
van de Hanze in Oost-Nederland
Ubuntu in De Evolutiegids

Van oude standbeelden
naar Ubuntu-filosofie

Niets is zo veranderlijk als een wereldbeeld, vooral die van ons rijke verleden.

carolynsteel

Sitopia,
hoe voedsel ons leven vormt

Carolyn Steel schreef een utopisch boek over hoe voedsel ons leven vormt en hoe dit ons leven kan transformeren.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?