FRANK DEN BUTTER | ECONOMIEGIDS | PROFIEL

Frank den Butter in De Evolutiegids

 PROFIEL FRANK DEN BUTTER | ECONOMIEGIDS

Na het gymnasium in mijn geboorteplaats Schiedam was het voor mij in 1966 kiezen tussen de studies economie, wiskunde en kunstgeschiedenis. Mijn vader was architect en fotograaf  en ook op het gymnasium kregen we veel kunstgeschiedenis. Toen bleek dat economie en wiskunde in de studie econometrie te combineren waren, heb ik dat gekozen.

Van 1966 tot 1973 studeerde ik econometrie aan de Universiteit van Amsterdam waar ik indertijd bij de hoogleraren Cramer en de Wolff student-assistent was en berekeningen op de EL X-8 computer van het Mathematisch Centrum uitvoerde. Daarna heb ik van 1973 tot 1988 bij de Nederlandsche Bank (DNB) gewerkt waar ik na mijn benoeming tot adjunct afdelingshoofd in 1979 ervaring opbouwde met het onderzoeksmanagement. In 1986 ben ik bij hoogleraar Fase aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gepromoveerd op een studie over de rol van modellen voor monetaire transmissie in het monetair beleid. Dit proefschrift was een vervolg op mijn bemoeienis met de bouw indertijd van het MORKMON-model, het kwartaalmodel van DNB voor de Nederlandse economie. Sindsdien heb ik altijd belangstelling gehouden voor de economische beleidsanalyse en het voorspellen van de economische ontwikkeling met hulp van modellen. Kortom, voor de politieke economie, of – zoals dat in het Nederlands ook wel heet – de staathuishoudkunde.

Sinds 1988 ben ik hoogleraar Algemene Economie aan de Vrije Universiteit. Kort na mijn benoeming heb ik, samen met de toen aanwezige medewerkers, de onderzoeksgroep Applied Labour Economics Research Team (ALERT) gevormd, een onderzoeksgroep die inmiddels toonaangevend in de wereld is op het gebied van de arbeidseconomie. Voorts was ik van 1989-1996 directielid voor de VU van het Tinbergen Instituut, heb daarbij vormgegeven aan de uitbouw van dit instituut en heb samen met Mary Morgan het congres voor het 10-jarig bestaan georganiseerd.

Zeer uitdagend en de horizon verbredend was het lidmaatschap van 1998 tot 2003 van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daar was ik (mede) initiator van de rapporten over Generatiebewust beleid, Doorgroei van Arbeidsparticipatie en Nederland Handelsland. Verder ben ik nauw betrokken geweest bij de rapporten Borgen van Publiek Belang en Nieuwe Wegen in het Milieubeleid, onderwerpen waarover ik ook veel heb gepubliceerd.

Na mijn tijd bij de WRR heb ik mij echter vooral beziggehouden met de uitwerking van het gedachtegoed van Nederland Handelsland hetgeen tot een studie naar Transactiemanagement heeft geleid en tot flink wat publicaties op het gebied van transactiekosten en de rol daarvan in de organisatie van de productieketen, het betalingsverkeer en de internationale handel. Mijn bemoeienis met de economie van de Hanze, en het contact met Harry Webers, komt hieruit voort. Op 12 december 2012 (12-12-12) heb ik mijn afscheidsrede over De telgen van Hermes gehouden, maar ik blijf hoogleraar met de daarbij passende belangstelling voor actuele ontwikkelingen in het economisch beleid en de wetenschap.

Tijdens mijn hoogleraarschap had ik een aantal nevenfuncties. Zo was ik van 1997 tot 2003 voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde, de oudste beroepsvereniging van economen ter wereld. Verder ben ik vanaf 1993 lid van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW) waar ik in 2007 de jaarlijkse Haarlemse Voordacht over Nederland als Transactie-economie heb gehouden, en waar ik zitting heb genomen in diverse jury’s waaronder in 2013 de jury van de KHMW-NRC Handelsblad essay prijs.

Verdere nevenwerkzaamheden betreffen het lidmaatschap van de Centrale Plancommissie van het Centraal Planbureau, van 1997-2000; het lidmaatschap van de Commissie Sociaal Economisch Beleid van de Sociaal Economische Raad van 1992-2002, en het lidmaatschap van de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, van 1997-2003 . In de periode 2000 -2013 ben ik voorzitter van het Curatorium van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) geweest en ben indertijd nauw betrokken geweest bij de vernieuwing van dit instituut.

Momenteel ben ik bestuurslid secretaris van de Stichting mr. N.G. Piersonfonds, via de KHMW lid van de wetenschappelijke adviesraad van het  Wim Dreesfonds en voor de VU tot eind 2019  lid van de stichtingsraad van Netspar (over pensioenen). In de afgelopen 45 jaar heb ik een aantal boeken en groot aantal wetenschappelijke artikelen gepubliceerd, zowel in de internationale als ook in de Nederlandse vakbladen (b.v. ESB, Tijdschrift voor Politieke Economie Tijdschrift voor Openbare Financiën, Beleid en Maatschappij). Maar ook op de website Me Judice en zelfs een paar maal in het Hollands Maandblad.

 ADRES

E-mail: f.a.g.den.butter@vu.nl.

 IN DE MEDIA

Coronabeleid met haalbaar scenario

Interview met de Evolutiegids

Baancreatie en regelingen in coronatijden

Red de economentaal 

Richt Nederlands innovatiebeleid op milieu en klimaat 

 FUNCTIES

 • Prof.dr. F.A.G. den Butter is gasthoogleraar Algemene Economie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Economiegids bij het kennisnetwerk van de Evolutiegids
 • Zie voor andere (neven)functies en lidmaatschappen zijn profielschets op deze pagina.

EXPERTISE

Aandachtsgebieden:
 • Transactiemanagement
 • Toekomstonderzoek/Scenarioanalyse
 • Strategische beleidsanalyse
 • Econometrische gegevensanalyse
 • Conjunctuuronderzoek
 • Publiek belang
 • Arbeidsmarkt
 • Milieu
Diensten:
 • Onderzoeksbegeleiding
 • Onderzoeksopzet
 • Onderzoeksevaluatie
 • Uitvoering (deel) projecten
 • Klankbordfunctie
 • Interim onderzoeksmanagement
 • Second opinion
 • Onderzoeksrapportage
 • Presentatie onderzoeksuitkomsten
 • Dagvoorzitter

 PUBLICATIES

Frank heeft vele wetenschappelijke publicaties geschreven, zowel in de internationale als in de Nederlandse literatuur. Hij schreef o.m:
 • Economie bij de millenniumwisseling
 • De telgen van Hermes
 • Transactiemanagement
 • Het boek Koppelzones heeft Frank den Butter samen geschreven met Nanko Boerma en Jelle Joustra.

 COLUMNS | FRANK DEN BUTTER

Haagse blik op boeren | Evolutiegids

Haagse blik
op boeren

De overwinning van de BoerBurgerBeweging is een waarschuwing voor het kabinet. Daarvoor is een andere Haagse blik op de werkelijkheid nodig. Lees meer…
De ware wereld van World Economic Forum | Evolutiegids

Dit is het ware Wereld Economische Forum

Bij sommigen roept het World Economic Forum het beeld op van een complot van de elite die naar wereldheerschappij streeft. Wat is waar?  Lees meer…
inflatie | Evolutiegids

Zijn we klaar
voor een koude winter?

De huidige inflatie is torenhoog. Moeten we dit maar accepteren? Lees meer…
Elizabeth R | Evolutiegids

Niet in de rij
voor Elizabeth

Economiegids Frank den Butter herinnert zich Elizabeth, 57 jaar geleden. Lees meer…
Schuilen in de metro | Evolutiegids

De metro als
schuilkelder

Tijdens de Russische luchtaanvallen op Kiev en Charkov werden de metrostations intensief als schuilkelder gebruikt. Een fototentoonstelling van Bill Brandt leert dat de geschiedenis zich herhaalt. Lees meer…
Orwelliaanse toestanden | Evolutiegids

Willen we Orwelliaanse toestanden?

Het verre van ideale toekomstbeeld, dat de Britse schrijver George Orwell in zijn roman 1984 schetst, dreigt in de huidige tijd steeds meer voorspellende waarde te krijgen. Lees meer…
Oekraïne in de Evolutiegids

De wereldorde zal nooit meer hetzelfde zijn

De actie van Poetin en Rusland om met een ongekend grote troepenmacht Oekraïne binnen te vallen is ongehoord en misdadig. Het betekent een ernstige inbreuk op de wereldorde. Lees meer…
Evolutie coronavirus in De Evolutiegids

Slimme evolutie van het coronavirus

Frank den Butter beziet de doordachte en slimme manier waarop het coronavirus evolueert. Maar hoe nu verder?  Lees meer…
Rijnlands leiderschap in De Evolutiegids

Rijnlands ambtelijk leiderschap

Frank den Butter pleit voor Rijnlands ambtelijk leiderschap, maar dan wel ondersteund door de visie van een Rijnlandse politieke leider. Lees meer…
SER en Brede welvaart in De Evolutiegids

Meer brede welvaart door sociale innovatie?

Brede welvaart en sociale innovatie staan centraal in het recente SER-advies voor de kabinetsformatie, maar aanscherping is gewenst. Lees meer…
surveillancemaatschappij

Mijd surveillance, ga
voor Buon Governo!

Wat kunnen we leren van de evolutie en wijsheid van de mierenkolonie en Buon Governo? Lees meer…
Welzijnseconomie in De Evolutiegids

Brede welvaart
op het dashboard

Waar het bbp alleen uitgaat van materiële welvaart, geeft het dashboard van de Brede Welvaart een veel genuanceerder beeld van de welvaartsgroei. Lees meer…
Rijnlands leiderschap in de politiek | Evolutiegids

Rijnlands leiderschap in de politiek

Sinds Omzigtgate is het belangrijker dan ooit om na te denken over het leiderschap in de politiek. Het is tijd voor Rijnlands leiderschap. Lees meer…
rentmeesterschap in de Evolutiegids

Wees generatiebewust!

Het recente boek ‘De Goede Voorouder’ van Roman Krznaric en het rapport ‘Generatiebewust Beleid’ van de WRR hebben eenzelfde boodschap: rentmeesterschap. Lees meer…
De grote reser in De Evolutiegids

De grote reset als complottheorie?

Het thema van het World Economic Forum van 2021 ging over The Great Reset, een nieuwe economische orde voor de toekomst. Is de Great Reset een complot? Lees meer…

Naar een wereld
van winnaars

Het loon is het geld dat je verdient: daar lijkt geen speld tussen te krijgen. Maar dat je de geldelijke beloning ook echt verdient, is niet zo vanzelfsprekend. Lees meer…

Strenge lockdown: kan het anders?

Hoewel ons licht aan het eind van de tunnel wordt beloofd, begint de strenge lockdown steeds meer irritatie op te wekken. Zeker bij de jongeren. Lees meer…

Een Trumpiaans
sprookje

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Donald Trump in 2016 de presidentverkiezing won en deze met veel stemmen weer verloor. Lees meer…

Een nieuwe Hanze-economie voor Europa?

Frank den Butter en Harry Webers in gesprek met filosoof Ad Verbrugge over de Hanze-economie. Kijk en lees meer…

Het Nieuwe Werken
(na Corona)

Economiegids Frank den Butter over nieuwe banen na corona. De vraag is in welke mate ons werk na de crisis blijvend zal zijn veranderd. Lees meer…

Er is een Hanze-alternatief voor de nieuwe economie

Economiegids Frank den Butter en Hanzegids Harry Webers zetten hun Rijnlandse visie om in een evolutionaire beweging.  Lees meer…

Dromen over een nieuwe economie

Economiegids Frank den Butter schetst diverse scenario’s voor een heerlijke, nieuwe wereld, weg van de door materiële verlangens gedomineerde wereld. Lees meer…

Covid-19 trekt sporen in de economie

De uitbraak van Covid-19 trekt diepe sporen in de wereldhandel. Daardoor loopt de open Nederlandse economie averij op. Is dat effect groot? Lees meer…

Lage rente: ramp of zegen?

Een lage rente lijkt plezierig, maar de fors gedaalde rente heeft ook heel wat andere kanten. Lees meer…

Het Brexitspel

De Brexit houdt de gemoederen van veel landen bezig. Het lijkt vooral een tragisch of komisch Brexitspel. Lees meer…

Wees ’n rentmeester,
denk Rijnlands

Een interview met economiegids Frank den Butter over economische groei of minder uitstoot van CO2. Lees meer…

Kan genetische aanleg het klimaat redden?

In een heroïsche strijd tegen rivalen en tegen de krachten van de natuur, vechten dynastieën voor hun eigen voortbestaan ​​en voor de toekomst van volgende generaties. Lees meer…

Het spel
van de Hanze

In tijden van Trump en Brexit zullen we creatiever in de handel moeten worden. Frank den Butter, hoogleraar Algemene Economie, maakt er een serieus spel van. Lees meer…

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?