EVOLUTIETRENDS | 2017

Evolutietrends 2017: geef jij al betekenis aan de wereld?

Er zijn – vaak onderhuids – hele mooie evolutietrends waar te nemen. We worden niet bepaald vrolijk van de huidige [crisis]tijd. We zien door alle gebeurtenissen door de bomen het bos niet meer. Wat dringend gevraagd is, zijn nieuwe, holistische waarden, kwalitatieve levenswijzen en menselijke relaties. Dit nieuwe holistische denken en voelen is essentieel. Het sloopt muren die scheiden, verbindt en slaat bruggen. Waar liggen die kansen voor evolutie? Ik noem de tien belangrijkste evolutietrends.

Evolutietrends 2017

Evolutietrend 1: Evolutie van onderop

De burger gaat meedoen via [e-]participatie, traag maar gestaag.
♥ Steeds meer mensen willen meer inspraak hebben in wat er in hun omgeving gebeurt. Met evolutie van onderop wordt bedoeld dat steeds meer maatschappelijke en economische activiteiten (energie, vervoer, woningbouw, verzekeringen, zorg, etc.) door burger-collectieven [digitaal] geregeld gaan worden. Deze ontwikkeling zal leiden tot een samenleving waarin lokale initiatieven ‘van onderop’ kunnen floreren.

♥ De e-participatie brengt veel voordelen met zich mee: het bevordert transparantie, creëert hogere efficiëntie en het stimuleert innovatie.
♥ Het gebruik van social media en open data draagt bij aan de informele democratie. Binnen de informele democratie deelt iedereen alles en krijgt iedereen de mogelijkheid te laten weten wat ze ergens van vinden.
♥ Door de bottom-upevolutie worden mensen getriggerd om zelf na te denken over hun talenten, passie missie en de zin van het leven. De voorwaarden daarvoor zijn dat we ons met anderen, of in ieder geval met iets groters dan onszelf, verbonden moeten voelen. De tweede voorwaarde is het vermogen creatief te zijn en dingen te kunnen maken die er nog niet eerder waren en die min of meer ons stempel dragen. Verder moeten we in zekere zin zelfbepalend en naar eigen inzicht kunnen leven, en de vierde voorwaarde is dat wij onszelf en de situatie waarin wij leven verder kunnen ontwikkelen.

Evolutietrend 2: Evolutie door zelf energie op te wekken

Kleinschalige energievoorziening en decentralisatie van de industrie samen betekenen een basis voor decentralisatie van de economie en vergroting van de zelfvoorziening van regio’s. Met technologieën die de komende decennia gaan doorbreken, kunnen regio’s zelf hoogwaardige materialen maken, en bovendien de energie opwekken die nodig is om deze te gebruiken.

Evolutietrend 3: Zelfevolutie en WEvolutie

♥ De retail zal face2face-contact en digitaal contact meer en meer gaan combineren (à la Amazon).
♥ Gemeenten zullen meer aandacht gaan besteden aan eenzaamheid. Gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties, vrijwilligersorganisaties en sportclubs zullen via lokale samenwerking mensen die vereenzamen signaleren, opzoeken en ondersteuning bieden.

♥ Afstand tussen top en werkvloer en loonkloof zal meer en meer verkleinen: de zelfsturende werkstijl van Ricardo Semler zal steeds meer navolging vinden, want een ruime meerderheid van de Nederlandse werknemers ziet dat wel zitten.
♥ Leren buiten de gebaande paden te gaan. Mensen zien door de informatievoorziening meer kansen en mogelijkheden voor kennisvergroting en [zelf]evolutie. Een betrokken, ondernemende, co-creërende en nieuwsgierige houding wordt als essentieel gezien. Deze houding wordt steeds vaker gezien als instrument voor zelfevolutie, verbinding en wevolutie.

Evolutietrend 4: Gebruik van collectieve, evolutionaire wijsheid

♥ Een van de redenen dat de geschiedenis zich herhaalt, is dat mensen consequent hebben geweigerd haar lessen te leren. Het individu is niet noodzakelijk de boosdoener, maar het zich herhalende gedragspatroon. Zo voorkwam Nelson Mandela’s spirituele leiderschap de dood van een pasgeboren natie in het kraambed. Dit voorbeeld heeft de inspiratie geleverd voor andere projecten en pogingen om liefde, eerlijkheid, transparantie en vergeving te introduceren in het politieke domein.
♥ Internationaal stimuleren overheden volwassenen om te blijven leren; Nederland behoort tot de best presterende landen van Europa. Maar het blijft helaas teveel beroepsgericht in plaats van dat het gericht is op (samen)levenswijsheid. Er worden momenteel vijftigplus-initiatieven ontwikkeld om ouderen perspectief op werk te bieden, maar de ouderen worden nog te weinig getriggerd om hun [levens]wijsheid – bijvoorbeeld via mentoring voor jongeren – in te zetten. Ervaring telt! Er zijn meer en meer bedrijven die hen als coach of mentor inzetten. Goed voor het bedrijf, goed voor de betreffende coach of mentor.

♥ Het fenomeen wiki als zichzelf organiserende, egalitaire gemeenschap van individuen die vrijwillig met elkaar samenwerken om een gemeenschappelijk resultaat te genereren zal in de komende periode gangbare praktijk worden in alle geledingen van de maatschappij. Dankzij de kracht van computers en de reikwijdte van de World Wide Web worden problemen voorgelegd aan mensen, ieder toegerust met zijn eigen wijsheid en expertise. Deze open bronbenadering zoals van wiki zou wel eens de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van de meest knellende problemen van de samenleving.

Evolutietrend 5: Evolutionaire cirkelgesprekken

Preventie zal in de komende eeuw – niet alleen op medisch terrein – ook in de politiek een beslissende rol gaan spelen. Het preventieproces kan alleen succesvol zijn als alle participanten aandachtig en respectvol luisteren. Als er een oplossing wordt gezocht op een hoger bewustzijnsniveau dan het niveau waarop het probleem is ontstaan, vergemakkelijkt dat de toegang tot hogere wijsheid. Daarbij wordt er gezocht naar een en/en-oplossing die boven het dualistische of/of-conflict uitstijgt. De kracht van de cirkelberaadslaging en de spreekstok ligt erin dat de deelnemers met wederzijds respect blijven praten totdat er niets anders rest dan de voor de hand liggende waarheid. Nu het internet onze samenleving heeft verbonden tot één groot werelddorp, zijn de multidisciplinaire cirkelgesprekken al begonnen.

Evolutietrend 6: Evolueer je leefstijl!

♥ Meer gezond snacken, meer duurzame voeding, minder suiker en zout, minder vlees, meer groenten: dat we steeds meer nadenken over een gezonde leefstijl moge duidelijk zijn.
♥ We willen steeds meer ons voedsel van dichtbij halen, maar we willen ook bijzondere wereldgerechten op ons bord. Die zullen meer en meer lokaal verbouwd worden.

♥ De vergrijzing neemt toe: Dit betekent natuurlijk ook dat het aantal mensen met ziekten die bij de oude dag horen enorm zal toenemen. Medische innovaties gaan arbeidsbesparend werken en de arbeidsproductiviteit verhogen.
♥ De digitale kenniseconomie die ontstaat brengt een versnelling van het leven: banen, zelfs hele branches verdwijnen, bestaand werk verandert, we moeten ons aanpassen aan het nieuwe levensritme in de digitale wereld, onszelf constant verbeteren en vernieuwen. Daardoor zullen de psychische klachten toenemen, maar tegelijk met de opkomst van psychische klachten groeit ook het aantal alternatieve therapieën en holistische behandelingen die het geestelijk welzijn bevorderen. Helaas komen alternatieve behandelingen door misstanden van onprofessionele behandelaars onder een kwalijke reuk te staan. Er komt een nieuwe zorgmarkt voor de gestreste en gekwelde mens.
♥ Ongezond leven krijgt een prijskaartje. De preventieve zorg neemt toe. We gaan meer zelfdokteren. Dit doen mensen meer en meer zelf thuis, met nieuwe handige apparaatjes die draadloos communiceren met de computer van de dokter of de wijkverpleegkundige. De laatste kan toezien op het zelfdokteren en zo nodig instructies geven.
♥ Die handige tools en gadgets voor ouderen en zieken, zijn natuurlijk net zo goed geschikt voor andere burgers en patiënten. E-zorg komt de komende jaren op in de care, bij mensen die onder de Wmo vallen bijvoorbeeld, en zal van daaruit overslaan naar de hele gezondheidszorg.

Evolutietrend 7: Evolutionair produceren

De consument wordt producent. De technologie maakt dat mogelijk en zorgt ervoor dat het creatieproces steeds toegankelijker wordt en de ongelimiteerde toegang tot kennis en kunde maakt dat de creatieve geest van een ieder kan uitmonden in producten. Het gedachteloos consumeren maakt plaats voor betekenisvol creëren. Ondernemers zullen het web meer en meer gebruiken om bedrijfjes op te zetten met de hele wereld als afzetgebied. Daarbij zullen zij belangrijk minder financiële middelen, tools en infrastructuur nodig hebben dan traditionele producenten. Productie op kleine schaal en ambachtelijk vakmanschap zullen een belangrijke bron voor toekomstige groei zijn; het succes van de gigantische bedrijven is op zijn retour; in deze eeuw van open source, op maat gemaakte producten, en doe-het-zelf-product design, het collectieve potentieel van een miljoen hobbyknutselaars zal losgelaten worden op de wereldmarkt.

Evolutietrend 8: Evolutionair delen en hergebruiken

♥ Delen en lenen zijn geen nieuwe fenomenen, maar door de technologische ontwikkelingen zijn de mogelijkheden vergroot voor het huren, lenen, ruilen, geven en delen van producten.
♥ Een concept dat aansluit bij en deels overlapt met collaboratieve consumption, is dat van de circulaire economie. Er is een trend zichtbaar die gericht is op hergebruiken en delen van grondstoffen in plaats van ze bezitten en weggooien.

Evolutietrend 9: Evolutie van de informatiebrij

Het internet heeft ondernemerschap nagenoeg gedemocratiseerd. Iedereen kan voor zichzelf beginnen en in co-creatie samenwerken. Ik zie een verschuiving van creatie naar waardeselectie: niet meer informatie toevoegen aan de grote berg informatie die al te vinden is online, maar interessante informatie selecteren en daar waarde aan toevoegen. Deze informatie maakt een steeds groter deel van het internet uit. Het politieke systeem van nu bestaat uit een elkaar kiezende elite en geeft weinig ruimte aan echt nieuwe geluiden. Om dit te doorbreken en in de toekomst te voorkomen, gaan we zoveel mogelijk werken met burgerparticipatie en kaderstellende referenda, zowel lokaal als nationaal.

Evolutietrend 10: Betekenisevolutie voor een betere wereld

Het neo-liberale gedachtegoed komt onder druk te staan. De economie zal vastlopen op rendementsdenken, fraude en corruptie. Mensen werken niet meer als professional, waarbij hun handelingen los staan van hun diepere overtuigingen. In plaats daarvan zoeken mensen naar werk dat hen innerlijke of spirituele voldoening geeft. De holistische visie zal vanwege de kwantumleer en de bewezen oude spirituele wijsheid meer en meer ingang vinden. Vanuit dit holistische besef erkennen wij dat alles met elkaar verbonden is en dat wij verantwoordelijk zijn voor elkaar, voor het leven op de planeet aarde en voor de ruimte om de planeet. We gaan meer en meer op de gehele inhoud en organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de waarde die ze toevoegen aan de levens van anderen. Het gaat om bewust, sociaal zakendoen, bewust kapitalisme en bewuste creatie. Bewuste kapitalisten onderkennen dat alles samen moet gaan met vertrouwen, compassie, samenwerking en waardecreatie ten bate van de wereld en de verduurzaming van de planeet aarde. We staan daarmee op de drempel van een nieuwe economische evolutie waarbij ‘van betekenis zijn’ waarde-bepalend gaat worden voor bedrijven en het bouwen van merken.

Conclusie

Het midden is weg, er is geen balans meer zowel in het leven van de mens als in het zakelijke, nationale en globale leven. Er zit een breuklijn tussen de wereldburger en de kleinburger, tussen lokaal en globaal, tussen de oerbewoners en de migranten, tussen West en Oost en tussen Noord en Zuid, tussen de zakelijke elite (die zich zoveel mogelijk onzichtbaar wil maken en zich afstandelijk en onverschillig gedraagt) en de niet-ondernemers, tussen opgeleiden en niet opgeleiden, tussen rijk en arm, tussen de freelancer en de loondienstmedewerker, tussen grote en kleine bedrijven, tussen de regering en de bevolking. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Het midden dat als een lijm tussen groot en klein zit, het midden waarop zowel ‘groot’ als ‘klein’ kan leunen. We trekken nu muren op om onszelf en onze familie te kunnen beschermen. Het liefst maakten we van onze grenzen ook muren om het onbekende en het gevaarlijke buiten te laten. Ik heb geen goed nieuws: conflict en geweld zullen ook in de komende decennia grote delen van de wereld kenmerken. We gaan daarom meer waarde hechten aan het leven, dus waarom leven we niet meer zinvolle levens in één leven? Deze complexe tijd heeft ongekende mogelijkheden en kansen in zich. Je zou er veel win-win uit kunnen halen. Dus, waar wacht je nog op?

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 160116
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?