EARTH CHARTER | handvest | duurzame evolutie

Earth Charter

Earth Charter, hét Handvest van de Aarde

Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de aarde, een periode waarin de mensheid haar nieuwe toekomst moet kiezen. Wij moeten ons verenigen om een leefbare mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede. Nog nooit eerder in de geschiedenis heeft ons gemeenschappelijke lot ons zo duidelijk opgeroepen om een nieuw begin te zoeken. Een dergelijke vernieuwing ligt besloten in de principes van Earth Charter, hét Handvest van de Aarde. Volgens de visie van het Earth Charter zijn ecologische integriteit, mensenrechten, gelijkwaardigheid en vrede onlosmakelijk met elkaar verbonden.

“Wij bevinden ons op een kritiek moment in de geschiedenis van de aarde, een tijd waarin de mensheid haar toekomst moet kiezen.” Aldus de eerste zin van het Earth Charter (Handvest van de Aarde) dat in 2000 in overleg tussen non-gouvernementele organisaties tot stand kwam. “Nu de wereld steeds meer verweven, onderling afhankelijk en kwetsbaar wordt, houdt de toekomst zowel grote gevaren als grote beloftes in (…). Wij moeten ons verenigen om een duurzame mondiale samenleving te realiseren, gebaseerd op respect voor de natuur, universele mensenrechten, economische rechtvaardigheid en een cultuur van vrede.” Het Earth Charter constateert dat ‘wezenlijke wijzigingen nodig zijn in onze waarden, instituten en levenswijzen.’ Vervolgens worden in het document zestien ethische principes genoemd en uitgewerkt. Het bedrijfsleven via VNO-NCW stellen dat ‘het steeds duidelijker wordt dat onze toekomst ervan afhankelijk is dat alle partijen verantwoordelijkheid nemen voor het ‘grotere geheel’. Ze zeggen: “Er is maar één gemeenschappelijke toekomst voor ons allen. Verandering ten goede kan alleen effectief bereikt worden als politiek bestuur, bedrijfsleven, wetenschap en burgers samenwerken.” Dat klinkt erg mooi, maar wat doet het Earth Charter nu in de praktijk? Op de website van het Earth Charter staat een gebruiksaanwijzing wat je in de praktijk van alle dag kunt doen. Daarmee komt het tot leven.

Universele waarden
Het is opmerkelijk hoe de spirituele dimensie van het leven aan bod komt in het Earth Charter. De universele spirituele waarden die het Earth Charter erkent, zijn eerbied voor het mysterie van het bestaan, dankbaarheid voor de gift van het leven, eerbied voor het leven, medelijden, liefde, hoop, nederigheid, vrede, waardering van schoonheid, ‘meer te zijn, niet om meer te hebben’ en het vreugdevolle beleven van het leven.

Maar het lijkt wel dat of de moderne tijd in tweeën is gesplitst. Aan de ene kant gaat de 21e eeuw verder dan het individualisme, dan het algemeen belang, dan het verlichtingsdenken. We denken aan co-creatie en samen verder in WEvolutie. Aan de andere kant is er sprake van woede en teleurstelling, die ervoor zorgen dat de verschillen tussen mensen steeds sterker worden benadrukt. In plaats van over onze gedeelde menselijkheid, gaat het dan vooral over onze unieke eigenheid, de bedreigde grenzen van land, volk, cultuur, groep, geloof. We moeten oppassen dat dit niet gepaard gaat met uitsluiting. Er is een wereldwijde afkeer ontstaan van bestuurlijke elites die de idealen van de Verlichting uitdragen, maar tegelijkertijd ongelijkheid in stand houden. Dit staat haaks op het denken van bijvoorbeeld Gandhi, King en Mandela. Misschien heeft dit alles te maken met de nadruk op het individu. We zijn onze natuur, de natuur en de aarde, de gemeenschap totaal vergeten. Gelukkig bestaat er zoiets als het Handvest van de Aarde. Het Earth Charter is relevanter dan ooit. In een tijd waarin een grote verschuiving in ons denken en doen plaatsvindt, zijn de fundamentele gedeelde waarden uit het document een belangrijk kompas.

Het Handvest eindigt als volgt:
“Laat onze tijd de geschiedenis ingaan als een tijdperk van de omslag naar een nieuwe eerbied voor het leven, de vastbeslotenheid duurzaamheid te realiseren, een intensivering van de strijd voor rechtvaardigheid en vrede, en de vreugdevolle viering van het leven.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 150824
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

 

Toelichting

Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring uit het jaar 2000, waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. Het Earth Charter werd opgesteld om alle statelijke en niet-statelijke spelers ertoe aan te zetten om leiderschap en verantwoordelijkheid aan de dag te leggen bij het tot stand brengen van een nieuwe vorm van governance, waarbij rechtvaardigheid, vrede, democratie, mensenrechten en milieubescherming centraal staan in de besluitvorming.

Het idee om een Earth Charter samen te stellen ontstond in 1987, toen de United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) zocht naar richtlijnen om de overgang naar duurzame ontwikkeling te begeleiden. In 1992 werd er wederom getracht om tot een verdrag te komen, ditmaal aangezet door toenmalig Secretaris-Generaal Boutros Boutros-Ghali tijdens de Rio Earth Summit. Uiteindelijk kwamen de aanwezige overheden niet tot een akkoord over de op te nemen principes en werd de Rio Declaration het document waarover consensus werd bereikt. In 1994 herstartten Maurice Strong (voorzitter van de Earth Summit) en Michael Gorbatsjov het Earth Charter als een burgerinitiatief via de organisaties die zij bieden hadden opgestart (Earth Council en Green Cross International). De Nederlandse regering zorgde voor het startkapitaal voor deze onderneming. Ruud Lubbers, destijds Minister President van Nederland en Koningin Beatrix brachten Strong, Gorbatsjov en Jim McNeill, Secretaris-Generaal van de WCED, bij elkaar.

Black Lives Matter in de Evolutiegids

Black Lives Matter

Techreuzen als Amazon, Google, Apple en Microsoft zeggen de beweging Black Lives Matter te steunen.

buurteconomie

Terugkeerfenomeen: de duurzame buurteconomie

De buurteconomie begint in de Verenigde Staten grotere vormen aan te nemen. Op papier is een lokaal initiatief niet zoveel anders dan een lokale onderneming. Het verschil zit ‘m in de versterking van de buurteconomie en de onderlinge solidariteit.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?