DIMENCE GROEP | Ernst Klunder | nieuwe zorgvormen | interview

Ernst Klunder van Dimence in de Evolutiegids

Ernst Klunder, voorzitter raad van bestuur van Dimence Groep:

‘Ik knok voor een slagvaardig ggz met meer vertrouwen en minder regels’

In de afgelopen decennia is de sector geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland grondig veranderd. Aan de basis hiervan ligt een inhoudelijke evolutie binnen de zorgsector die leidde tot grondige organisatorische vernieuwingen zoals nieuwe zorgvormen. Het taboe rond psychische ziekten werd steeds verder doorbroken en de zorgverlening steeds meer vermaatschappelijkt. Hoe is de situatie bij de ggz-instelling Dimence Groep? Voor welke zaken staat deze organisatie nu gesteld? Een gesprek met Ernst Klunder, topman binnen deze ambitieuze en vitale aanbieder van ggz, maatschappelijke dienstverlening en welzijn.

Aanvankelijk was alles eenvoudig. De roots van Dimence Groep dateren van het jaar 1470 toen geestelijk zieke mensen ondergebracht werden in liefdadigheidsgestichten. Door de verdere evolutie van de medische en psychiatrische wetenschap, de farmaceutische zorgverlening en de huidige derde industriële revolutie kunnen klanten nu steeds vaker ambulant worden geholpen. De bijdrage die de Dimence Groep aan de geestelijke volksgezondheid levert, ligt vooral op het gebied van preventie en de genezing van psychische aandoeningen en de vermaatschappelijking van chronische patiënten. Dimence Groep hoort in Oost-Nederland tot de grootste ggz-instellingen. “Ik ben liever de beste dan de grootste. Ik durf de stelling wel aan dat wij nu tot de top 3 van Nederland behoren”, zegt Ernst Klunder, sinds 1 januari 2014 voorzitter van de raad van bestuur van Dimence Groep. “De zorg bij de Dimence Groep met zo’n 2600 medewerkers is ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een eigen doelgroep. We doen alles op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van patiënten, cliënten, verwijzers, financiers en burgers. Ik werk al tien jaar bij deze mooie organisatie en mijn droom is om onderscheidende resultaten, onderscheidende klanttevredenheid en onderscheidende performance te realiseren.”

Dimence Groep

Transparante zorg
“Binnen de Dimence Groep zijn we al een aantal jaren bezig met het structureel en herhaaldelijk meten van de toestand van onze cliënten, voor, tijdens en na de behandeling. Door verschillende metingen met elkaar te vergelijken kan worden vastgesteld of de toestand van de cliënt verandert. Dat dient het gesprek tussen de behandelaar en de cliënt, want zo kunnen we zien of er werkelijk verbeteringen plaatsvinden. We leren heel veel van de feedback en de meting geeft een basis voor wetenschappelijk onderzoek en vergelijking. Ons doel is om de geestelijke gezondheidszorg meer en meer transparant maken. Over een paar jaar zal de Elsevier misschien met een lijst komen van de beste ggz-instellingen in Nederland.  Ik vind het prima dat ons in inhoudelijk opzicht de maat wordt genomen. Maar voor ons staat voorop dat we de processen van behandelingen steeds verder willen verbeteren.” De overheid streeft excellentie na. Ik noem hier het predicaat van de excellente scholen. Zou dat een juiste koers kunnen zijn voor de ggz? Ernst Klunder: “We moeten in de zorg voldoen aan meer dan zeventig verschillende kwaliteitscertificaten. Dat is veel te veel. Ik hoop dat we de andere kant op kunnen, want de papierwinkel die daarmee gepaard gaat loopt de spuigaten uit. Dat gaat ten koste van de zorgtijd. We willen het liefst naar reductie van kwaliteitscertificaten, zodat we ons echt kunnen richten op onze zorgtaken waarvoor we gesteld staan. Ik wil dat we bovengemiddeld scoren op klanttevredenheid en efficiënte en effectieve performance. Ons bestaansrecht is de klant, maar we hebben op het gebied van de klanttevredenheid nog wel wat te winnen. Dat is een uitdaging, maar voor ons geen reden om daarvan af te zien. Uiteindelijk wil ik de klant en de zorgverzekeraar laten zien dat zij bij ons heel veel waar voor hun geld kunnen krijgen.”

De positie van de professional – en daarmee de autonomie – binnen de ggz staat onder druk. Niet alleen zijn de cliënten mondiger geworden, ook de toegenomen verantwoordingsdruk – en de daarmee verbonden administratieve lasten – en de invoering van richtlijnen zijn daaraan debet. Daarom zijn zowel professionals als organisaties op zoek naar nieuwe bronnen van inspiratie of naar alternatieve vormen van ondernemerschap. Bijna iedereen noemt Buurtzorg als voorbeeld van hoe de zorg in de toekomst met weinig management zou moeten functioneren. Jos de Blok van Buurtzorg wil bovendien het overgebleven personeel bevrijden uit het gebruikelijke keurslijf van regels. Dat verhoogt de productie, verlaagt de kosten en verbetert de kwaliteit. Ook Dimence Groep werkt meer en meer volgens dit principe. “We moeten ervoor blijven knokken om mensen die van onze zorg afhankelijk zijn en in een kwetsbare fase in hun leven verkeren nóg beter van dienst te zijn. Door de huidige ontwikkelingen in de technologie en de invoering van psychofarmaca kunnen we mensen nu véél beter helpen. Ik denk dat er grote doorbraken zullen komen.”

Ernst Klunder

Nieuwe technologie
Econoom Jeremy Rifkin stelt dat de huidige derde industriële revolutie veel zal veranderen door de robotisering en de ict-innovatie. Wat betekent dat voor Dimence Groep?
“Aan de ene kant zien we een beweging naar ontmedicalisering. We zien een beweging naar burgerparticipatie, waar burgers de verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg van hun naasten. De burger moet zijn ziekte nu zelf gaan managen. Er is een grote belangstelling voor nieuwe technologieën die de zorg nog efficiënter en effectiever moeten maken. Het is allemaal heel complex. Dat betekent dat onze professionals een omslag moeten maken van specialist naar specialist én generalist zijn. Niet iedereen kan of wil dat. Het vraagt van onze mensen om nieuwe technologieën te omarmen. Dat is voor veel professionals nogal ingewikkeld. Kijk, ze zijn het vak ingegaan om mensen te helpen. Dat is hun passie en hun intrinsieke motivatie. Dat kunnen ze heel erg goed, maar dat staat nu wel voor een deel onder druk. Je ziet – net als in de consumentenmarkt – aan de ene kant verdere professionalisering en aan de andere kant verdringing van lager geschoolde arbeid door automatisering, robots, drones en dergelijke. Daar moeten wij ons toe verhouden en ons opnieuw organiseren. Dat doen wij op dit moment al, maar we moeten wel vanuit schaarste opereren.” Grote zorgverzekeraars zetten zorgverleners onder druk door tarieven te bevriezen of zelfs te verlagen. “We kunnen niet tientallen miljoenen uitgeven om tot in de hemel te kunnen innoveren. We hebben de mogelijkheid in huis voor internetbehandelingen, beeldbellen en controle op afstand. We experimenteren ook met virtual reality.  Complexe psychiatrische ziekten zijn een van de grootste mysteries van het menselijke bestaan en er is weinig begrip voor deze extreme geestesziekten. Met behulp van een Wearable of 3D-bril kun je ervaren hoe moeilijk het is als zintuigen worden aangetast en realiteiten door elkaar lopen. Dat is interessant voor naasten en mensen die in hun werk te maken hebben met mensen met psychoses of autisme. Alle soorten gametoepassingen kun je weer vertalen naar de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast zijn we bezig met het toepassen van technologieën in gebouwen. Dan moet je denken aan beveliging en sensoren om de opwinding van patiënten te kunnen meten. Dat soort ontwikkelingen pakken we momenteel al op.”

Gestold wantrouwen
Wat betekent dat in tijden van bezuinigingen?
Ernst Klunder: “Dat dwingt ons tot onderzoek en keuzes. Samen met onze professionals debatteren wij over de nieuwe ontwikkelingen in de zorg. We moeten niet steeds weer hetzelfde willen doen of proberen nog harder te werken, we zouden wel andere ontwikkelingen kunnen oppakken die iets toevoegen. Misschien moeten we daarvoor wel de werkprocessen opnieuw definiëren, ander gedrag gaan vertonen, zaken anders organiseren. We willen weliswaar met z’n allen de kwaliteit van de zorg behouden, maar daarvoor tegelijkertijd minder betalen.” Betekent dit dat een organisatie als Dimence Groep de zaken moet opknippen in kleine delen om het klein te kunnen houden à la het gedachtengoed van Friedrich Schumacher? Want op die manier kun je direct contact onderhouden met de doelgroep en tegelijkertijd in een groter verband samenwerken met andere groepen binnen Dimence Groep om de processen met de huidige kennis te kunnen stroomlijnen. “Ja, dát is precies wat wij doen. We willen in de omgang met de klant naar meer laagdrempeligheid. We streven naar ondersteunende werkprocessen met strakke kaders en ondernemend gedrag. De teams moeten niet al te groot zijn en bestaan uit professionele mensen. Dan kunnen ze alles prima zelf regelen en kunnen ze van de ene op de andere dag overstappen op een nieuwe werkwijze. We worden daarmee steeds meer een onderneming. Het enige verschil is dat de regelgeving door de overheid enorm fors is. Er gaat nu teveel van ons geld naar controleactiviteiten. Dat heeft alles te maken met het gestolde wantrouwen van de overheid. De overheid wil dat er meer regelruimte voor de professional komt, maar vervolgens storten ze verschrikkelijk veel regels over diezelfde professional uit. Wij moeten op de minuut verantwoorden wat we aan het doen zijn. Als er een incident in Nederland plaatsvindt, is dat nóg meer reden om de regelgeving uit te breiden. We leven teveel met de illusie dat we de zorg maakbaar kunnen maken. Net alsof regels ervoor moeten zorgen dat iemand niet meer op een verkeerde manier en zonder al te veel kosten dood gaat.” Wat moeten met z’n allen doen? “Nou, vertrouwen geven aan de professional en ze meer regelruimte geven. Zoals Buurtzorg dat doet en zoals wij dat doen met onze organisatie Mindfit. Nu worden er sociale afdelingen in de wijk gepland als een afdeling van het gemeentelijke apparaat. Volgens mij doe je dan de verkeerde dingen.”

Eigenwijs
Moet je als bestuurder een beetje eigenwijs worden? “En de regels overtreden? Dat gebeurt misschien wel in bestuurdersland, maar dat is niet de eerste strategie waarover ik nadenk. Ik wil vooral een faciliterende, richtinggevende en daadkrachtige leider te zijn, die zo goed mogelijk op alles probeert te anticiperen. Ik wil de bochten in de weg al van verre kunnen zien. En met z’n allen proberen zoveel mogelijk creatieve oplossingen te bedenken om die bochten soepel door te komen.” Werkt u al met het bedrijfsleven samen om technologische synergie te realiseren? “We moeten op dit moment twaalf transities te doorlopen. Dat is veel en heel complex. We willen de drie eerder genoemde prioriteiten realiseren. Daar moeten we veel voor doen. We willen de kwaliteit van onze zorg en onze professionals continu hoog houden. Ik denk dat de publiek private samenwerking daarin een functie heeft, maar het is er gewoon nog niet van gekomen. Ik zou het wel een interessante uitdaging vinden om daarmee aan de slag te gaan.”

Ernst Klunder merkt ten slotte nog op: “We zijn een duurzame en financieel gezonde organisatie en we beschikken over professionele medewerkers. We beschikken over een van de grootste opleidingsinstituten in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Wij laten onze mensen in werktijd promoveren. Op die manier zorgen we voor frisse impulsen, nieuwe energie en elan. We zijn een prachtig en boeiend bedrijf met een grote maatschappelijke functie. De zorgverzekeraars en de gemeenten hebben nu ook een belangrijke stem in de geestelijke gezondheidszorg. Tegen de zorgverzekeraar zou ik daarom willen zeggen: ‘Vertrouw op het adagium: Via kwaliteit kom je bij de kosten.’ Kortom, als je investeert in goede kwaliteit, gaan de kosten uiteindelijk omlaag. Tegen de gemeenten zou ik willen zeggen: ‘Durf te vertrouwen op onze kennis. Zie ons niet als tegenstander en zorg er vooral voor dat er heel veel expertise aan de voorkant komt. Dan kunnen we samen een geweldige bijdrage leveren aan de samenleving.”

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 141112
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.
Zorggroep Noordwest Veluwe

Dienstbaar leiderschap in de zorg

Zorggroep Noordwest-Veluwe: ‘Wat de zorg nodig heeft, is dienstbaar en verbindend leiderschap’

nilsroemen_550

Nils Roemen, mindshifter

Nils Roemen: ‘Ik wil reizen met mensen die vernieuwing voorstaan’

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?