BUURTEVOLUTIE | wijkgericht samenwerken | sociale evolutie

Over zelfevolutie, buurtparticipatie en happy coins:

Op weg naar wijkgericht samenwerken

De komst van de WMO en de veranderingen in de AWBZ zorgen voor enorme kantelingen in de samenleving. Buurtmakers in Groningen hebben niet lang hoeven nadenken over het invoeren van een nieuw buurtinitiatief, het wijkgerichte werken. Drie welzijnsorganisaties hebben in 2010 een samenwerkingsverband opgericht onder de noemer ‘Buurtwelzijn’. In 2014 is daar een nieuw initiatief bijgekomen: een buurtinitiatief inclusief digitale omgeving en happy coins als inzet. Dat is buurtevolutie in optima forma.

Er is veel te doen over de participatiemaatschappij. Burgers denken dat de overheid de problemen over de schutting wil gooien. De overheid kan niet alles alleen oplossen en wil daarom samen met de burgers aan de slag om Nederland in de vaart der volkeren te krijgen. Burgemeester van Lochem, Sebastiaan van ’t Erve, zegt daarover in een interview met de Evolutiegids: “De overheid wil dat we die schutting samen afbreken en dat we daarna een nieuw traject van zoeken naar nieuwe oplossingen ingaan. Dát is de bedoeling. De maatschappij wil af van oude structuren. We kunnen niet meer terug. En het vinden van een nieuwe weg is heel spannend. Ik wil anderen de ruimte geven en daarbij vanuit de overheid ondersteuning bieden.” Kortom, we zullen dus zelf als burger een steen moeten bijdragen aan buurtwelzijn.

Kwetsbare oudere
Dat het belangrijk is dat alle mensen, die rondom de kwetsbare (oudere) wijkbewoner staan, moeten samenwerken, weten we allemaal. Maar hoe stemmen al die mensen hun taken en verantwoordelijkheden met elkaar af? Hoe pak je wijkgericht werken aan, geef je vorm aan een nieuwe buurt, welzijn en zorg, hoe zet je het eigen netwerk rondom de kwetsbare wijkbewoner in? Met andere woorden: wie doet wat? En hoe dragen we daar de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor?  In 2010 hebben drie welzijnsorganisaties in Groningen een samenwerkingsverband opgericht onder de naam WMO in Vitale Buurten. Geen project maar een blijvende manier van werken. Dat was de bedoeling van dit initiatief.

In 2013 is er een tussenevaluatie van Buurtwelzijn in Groningen gepubliceerd. En die trekt positieve conclusies. Onder andere dat de STIPS zich ontwikkeld hebben tot een laagdrempelige voorziening in een wijk. Een STIP is een informatiepunt voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de wijk, informatie over vrijwilligerswerk of een klusje geeft of mensen hulp aanbiedt. Aan de STIPbalie worden mensen geholpen door geschoolde vrijwilligers. Op de achtergrond werken ervaren buurtwerkers, maatschappelijk werkers en anderen om mensen informatie en hulp te geven die ze nodig hebben. Uit de evaluatie kwam naar voren dat de maatschappelijke participatie van de bewoners is vergroot en dat er sprake is van een betere signalering waardoor meer kwetsbare bewoners worden bereikt.

Zelfleiderschap
Onlangs is er nog een Buurtinitiatief opgericht door Hans van der Kooij van de Caesar Groep, een awardwinning ICT dienstverlener uit Utrecht. Dit initiatief van Hans van der Kooij wil niet alleen het nabuurschap terugbrengen in de Nederlandse samenleving. Het uitzonderlijke van dit initiatief is dat het mensen verbindt via moderne internettechnologie, met website, buurtlinks en apps.
Happy coins maakt het daarbij gemakkelijk voor mensen om hun diensten om te zetten in waarde. Met die coins kunnen mensen namelijk weer andere diensten inkopen. In feite combineert dit initiatief sociaal nabuurschap met de huidige tijdgeest en met zelfleiderschap. Want we moeten zelf de handen uit de mouw steken en zelf nieuwe vormen van interactie bedenken.

En de gemeente? Die faciliteert door de collectieve voorzieningen en de buurtactiviteiten te verbeteren of nieuwe voorzieningen als een clubhuis met een STIP te bouwen.

Leiderschapsevolutie
Deze nieuwe manier van samenwerken vraagt om gemotiveerde mensen die bereid zijn meer verantwoordelijkheden te dragen, om zichzelf en anderen te leiden en om veranderingen te omhelzen. Mijn stelling: zelfleiderschap leidt tot meer betrokkenheid, meer creativiteit en meer levenslust. Ik denk dat het zelfleiderschap wel eens het nieuwe leiderschapsmodel zou kunnen worden. Leiderschap draait volgens mij om de verbinding tussen richting en actie. Niet alleen in bedrijven en instellingen, maar ook in de buurt. Sommige mensen bepalen volledig hun eigen richting en acties. Dat noem ik zelfevolutie. De meeste mensen hebben daar enige hulp bij nodig. Dat vraagt om begeleiding en coaching. Hulp die vanuit zo’n buurtwelzijnsinitiatief gemakkelijk te organiseren valt.

Al met al denk ik dat de initiatieven om buurtwelzijn te organiseren alleen maar toe te juichen zijn. Er is veel plaats voor eigen initiatieven, er is ondersteuning vanuit de gemeente en instellingen en het bevordert het zelfleiderschap en de zelfevolutie van mensen. De kanteling van onderop is geen gemakkelijke. Zeker niet, maar wel een fantastische uitdaging.

Join the [w]evolution

AUTEUR MARY SPAN | ©EVOLUTIEGIDS | 2013
Trendjournalist/publicist. Hou ervan je te inspireren en te activeren voor zinvolle evolutie in leven en werk,
bouwend aan een wereld van nieuwe mogelijkheden.

buurtwelzijn

Hoofduitgangspunt van Buurtwelzijn is het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie van wijkbewoners. Het gaat daarbij om het verstrekken van informatie, advies, ontmoeting, signalering, participatie, activering en ondersteuning.

Buurtwelzijn vraagt om medewerkers die zich betrokken voelen met hun buurt, erop af willen gaan, uitgaan van de eigen kracht van burgers en goed kunnen samenwerken met professionele instellingen en de overheid.

Samen evolueren van onderop wint aan kracht

Hoogleraar Jan Rotmans wil ecologische buurtparticipatie stimuleren.

Gemeente Zutphen

Sociale cohesie in de wijk staat voorop

Frans Manders van de PvdA in Zutphen stimuleert nieuwe initiatieven in de wijk.

COPYRIGHT | PRIVACY |CREATED BY MARY SPAN | ARCHIEF

CONTACT US

We zijn momenteel niet aanwezig. Je kunt ons een e-mail sturen, dan komen we er zo snel mogelijk op terug.

Wordt verstuurd

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?